بررسی کارایی کربن فعال تولید شده از چوب انگور در حذف رنگ های راکتیو بلو 19 و راکتیو رد 198 از محلول آبی-مطالعات تعادلی و سنتیکی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته/دانشگاه تربیت مدرس

3 هییت علمی / دانشگاه تریت مدرس

4 هییت علمی / دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jest.2018.22572.3163

چکیده

زمینه و هدف: رنگ‌های راکتیو از جمله پرکاربردترین رنگ‌ها در صنایع نساجی هستند. در فرآیند رنگرزی حدود 60 تا 70% از رنگ‌ مصرفی بر روی الیاف تثبیت می شود. بنابراین در حدود 40% از رنگ‌های راکتیو مصرفی وارد پساب شده و باعث بروز مشکلات زیست محیطی می‌گردند. لذا هدف از این مطالعه حذف رنگ های راکتیو بلو19 و راکتیو رد 198 با استفاده از کربن فعال تهیه شده از پسماند حاصل از هرس درختچه انگور در سیستم ناپیوسته است.
روش بررسی: در این مطالعه کربن فعال با فعال‌ساز اسیدفسفریک در نسبت اشباع 1:2 و در دمای°C 400 سنتز شد. همچنین شرایط بهینه برای حداکثر جذب رنگ‌های راکتیو بلو19 و رد 198 در این مطالعه pH برابر 2، دوز جاذب g/l 05/0، غلظت اولیه رنگ mg/l 300، دما C° 60، حجم محلول ml 200 و زمان تماس 120 دقیقه تعیین شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که نمونه کربن فعال با سطح ویژه m2/g 1950 و حجم کلی حفرات cm3/g 588/1 و توزیع 51% حفرات در محدوده میکروحفره با حداکثر ظرفیت جذب mg/g 1154 برای رنگ بلو 19 و mg/g 431 برای رنگ راکتیو 198 در شرایط بهینه از پتانسیل بالایی در حذف رنگ برخوردار است. همچنین داده های تعادلی رنگ راکتیو بلو 19 تطابق بیشتری با مدل فرندلیخ و داده های رنگ راکتیو رد 198 تطابق بهتری با مدل لانگمیر داشت. جذب هر دو رنگ نیز از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم پیروی نمود.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد کربن فعال تهیه‌شده از چوب انگور از پتانسیل بالایی در تصفیه پساب صنایع نساجی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات