اثر کادمیوم بر رشد و غلظت عناصر غذایی ترتیزک آبی تحت شرایط شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه پیام نور

3 آدرس: گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی؛ 3697-19395، تهران، ایران.

10.22034/jest.2018.26790.3665

چکیده

زمینه و هدف: کادمیوم یکی از فلزات سنگین سمی و غیر ضروری برای موجودات زنده است که اثر منفی بر محیط زیست دارد و می تواند به اشکال مختلف به زنجیره غذایی انسان وارد شود و سلامت او را به مخاطره اندازد. هدف از این پژوهش بررسی اثر سطوح کادمیوم و شوری بر رشد و غلظت عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف ترتیزک آبی و همچنین پتانسیل جذب کادمیوم توسط ترتیزک آبی از محلول های غذایی آلوده به این فلز سنگین بود.
روش بررسی: یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای اجرا شد. فاکتورها شامل سطوح کادمیم (صفر، 5، 10، 20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر کادمیم از منبع سولفات کادمیم) و سطوح غلظت نمک (صفر، 10، 20، 40 و 80 میلی مولار از منبع کلرور سدیم) بودند که به محلول غذایی اپستین اضافه شدند.
یافته ها: کادمیوم و شوری سرعت رشد نسبی ترتیزک آبی را کاهش دادند. غلظت کادمیوم و سدیم ترتیزک آبی با کاربرد کادمیوم و شوری افزایش یافت. کادمیوم و شوری غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، و روی را کاهش دادند. غلظت منگنز و مس با کاربرد کادمیوم افزایش یافتند ولی شوری غلظت آنها را کاهش داد.
بحث و نتیجه گیری: ترتیزک آبی غلظت های بالایی از کادمیوم را در خود تجمع داد به طوریکه یک گیاه انباشتگر برای کادمیوم می باشد، هر چند کادمیوم و شوری در غلظت های بالا باعث مرگ این گیاه شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات