مدیریت راهبردی گردشگری در باغ دولت‌آباد یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اردکان

2 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه اردکان

3 دانشگاه بیرجند

4 دانشجوی کارشناسی ارشد

10.22034/jest.2019.25272.3423

چکیده

زمینه و هدف: کشور ایران یکی از ده کشور اول جهان به لحاظ جاذبه‌های گردشگری محسوب می‌شود. لذا باید استفاده از ظرفیت‌های زیستی کشور، حفظ منابع طبیعی و صنعت طبیعت‌گردی به منظور افزایش درآمد حاصل از گردشگری و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نقت، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر سعی نموده است تا با استفاده از روش تلفیقی SWOT-ANP پتانسیل‌ گردشگری منطقه دیدنی و تاریخی باغ دولت‌آباد یزد را تعیین نموده و استراتژی مناسب برای مدیریت گردشگری در منطقه را ارائه دهد تا از این طریق گردشگری در منطقه گسترش یابد. برای رسیدن به این هدف و با بهره‌گیری از روش SWOT نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصت‌ها و تهدیدها (عوامل خارجی) شناسایی و با به‌کارگیری مدل ANP مجموعه عوامل داخلی و خارجی جهت اخذ بهترین راهبرد (SO.WO,ST,WT) وزن‌دهی شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که نقاط قوت دارای بیشترین میزان اهمیت از نظر کارشناسان بوده است و راهبرد WO با امتیاز وزنی 434/0 و راهبرد ST با امتیاز وزنی 311/0 به ترتیب مهمترین راهبرد و راهبرد جایگزین هستند.
بحث ونتیجه‌گیری: باغ دولت‌آباد به دلیل توانمندی‌های بالایی که در زمینه جذب توریسم دارد می‌تواند یکی از الگوهای موفق توریسم در کشور باشد که لازمه آن تدوین برنامه مدیریتی مناسب و اجرای به موقع آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات