بررسی برنامه‌های درسی رشته آموزش و پرورش ابتدایی ازدیدگاه استادان علوم تربیتی به منظور ارتقای سطح آگاهی‌های زیست محیطی دانش آموختگان این رشته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی برنامه‌های درسی رشته آموزش و پرورش ابتدایی در آموزش عالی ایران از دیدگاه استادان علوم تربیتی و ارایه راهکارهایی به منظور افزایش سطح آگاهی‌های زیست محیطی و نیل به سوی توسعه پایدار است.
تحقیق از نوع کاربردی و روش زمینه یابی است. جامعه آماری شامل 500 نفر از استادان علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور است که پس از تعیین حجم نمونه تعداد یکصد نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و پرسشنامه (83 گویه) محقق ساخته روی آن ها اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون z) انجام شده است.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد برنامه‌های درسی فعلی با وضعیت مطلوب فاصله زیاد داشته و نیاز به بازنگری جدی دارد. همچنین در شرایط موجود سطح آگاهی و اطلاعات دانش‌آموختگان رشته آموزش و پرورش ابتدایی در رابطه با محیط زیست در حداقل قرار دارد. این در حالی است که مفاهیمی نظیر حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن و آموزش شیوه‌های درست مصرف کردن منابع طبیعی نظیر آب، کاغذ و سایر موارد با منشاء طبیعی در سنین کودکی و در مقطع ابتدایی بسیار نتیجه بخش و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت و موجب پرورش نسل آتی بر مبنای اصول توسعه پایدار می‌شود.

کلیدواژه‌ها