ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه زمین شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jest.2019.16165.2462

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی پایداری زیست‌محیطی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار در فرایند برنامه‌ریزی توسعه پایدار بوده و لذا توجه به آن در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. به همین منظور پژوهش حاضر باهدف سنجش و ارزیابی میزان پایداری زیست‌محیطی در بین شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی انجام‌شده است.
روش بررسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی باهدف کاربردی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق 20 شهرستان استان آذربایجان شرقی است. به‌منظور ارزیابی و رتبه‌بندی پایداری زیست‌محیطی 13 شاخص از مؤلفه‌های زیست‌محیطی شهرستان‌های استان از سالنامه آماری 1391 انتخاب شدند، این متغیرها با استفاده از روش آنتروپی شانون وزن دهی شدند و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و رتبه‌بندی و تعیین درجه پایداری شهرستان‌ها از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ویکور استفاده گردید.
بحث و نتیجه گیری: یافته‌های تحقیق بیانگر تفاوت در پایداری زیست‌محیطی در بین شهرستان های استان می باشد. به گونه ایی که از 20 شهرستان، 4 شهرستان (عجب‌شیر، بناب، ورزقان و مرند) پایدار، 2 شهرستان (بستان‌آباد و جلفا) نسبتاً پایدار، 5 شهرستان (تبریز، مراغه، ملکان، شیستر، خداآفرین و میانه) نیمه پایدار، 5 شهرستان (چاراویماق، هریس، کلیبر، سراب و آذرشهر ) نسبتاً ناپایدار و 3 شهرستان (اسکو، اهر و هشترود ) جزء شهرستان‌های محروم استان به لحاظ شرایط زیست‌محیطی می‌باشند که از پایداری زیست‌محیطی کمتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات