بررسی ساختار جنگل های شمال ایران با استفاده از شاخص های نزدیکترین همسایه (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جنگلی دشت ناز ساری-مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه لرستان

2 استادیار دانشگاه لرستان

3 دانشیار دانشگاه ساری

10.22034/jest.2019.21789.3083

چکیده

زمینه و هدف: اولین گام برای مدیریت مناسب جنگل ها داشتن اطلاعات کافی در مورد نحوه رشد، تکامل و چگونگی ساختار گونه های جنگلی متاثر از عوامل محیطی می باشد. در این تحقیق با استفاده از آماربرداری صد در صد از محدوده ای به وسعت 56 هکتار در پناهگاه حیات وحش دشت ناز واقع در شهرستان ساری، ساختار گونه های موجود با استفاده از مجموعه ای از شاخص ها مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی: به منظور بررسی ساختار از شاخص های کلارک و اوانز، زاویه یکنواخت، شانون-وینر، آمیختگی، اندازه قطر برابر سینه و اختلاف قطر برابر سینه استفاده شد.

یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده میانگین شاخص های کلارک و اوانز و زاویه یکنواخت به ترتیب 70/0و 55/0 محاسبه شد که نشان دهنده توزیعی مابین تصادفی و کپه ای است. میانگین شاخص های شانون- وینر و آمیختگی به ترتیب 40/0 و 06/0 محاسبه شد. با توجه به این که بیشتر سطح محدوده مورد مطالعه از پایه های بلوط تشکیل شده است، ارزش شاخص آمیختگی پایین محاسبه گردید. مقدار میانگین شاخص اندازه قطر برابر سینه 50/0 محاسبه شد که نشان دهنده غالبیت ابعاد قطر برابر سینه گونه بلوط و مغلوب بودن گونه اوجا می باشد. گونه آزاد نیز از نظر غالب یا مغلوب بودن ابعاد قطر برابر سینه حد وسط بود. همچنین مقدار میانگین شاخص اختلاف قطر برابر سینه 32/0 محاسبه شد، که نشان دهنده اختلاف متوسط بین درختان مجاور یکدیگر از نظر ابعاد قطر برابر سینه است.

بحث و نتیجه گیری: شاخص های به کار رفته در این تحقیق دارای توانایی بالایی در تشریح ساختار و ویژگی های اکولوژیکی گونه های مختلف درختی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات