گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به کادمیوم به‌وسیله گیاهان تربچه، شاهی و کشت توأم دو گیاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jest.2019.25110.3409

چکیده

زمینه و هدف: گیاه‌پالایی یک روش زیستی برای اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات سنگین است که در آن از گیاهان برای جذب آلاینده‌ها از خاک و انباشت آن در گیاه استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش ارزیابی توان جذب و اندوزش گیاهان تربچه (.Raphanus sativus L)، شاهی (Barbarea verna L.) و کشت توأم دو گیاه در حذف کادمیوم از خاک‌های آلوده بود.
روش بررسی: این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با سطوح مختلف غلظت کادمیوم (0، 20، 40، 80 و 120 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک)، با استفاده از نمک کلرید‌کادمیوم به صورت کشت گلخانه‌ای اجرا گردید. پس از اتمام زمان آزمایش، مقدار کادمیوم در ریشه و اندام هوایی هر دو گیاه اندازه‌گیری و فاکتور انتقال کادمیوم محاسبه گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در تمام تیمارها با افزایش غلظت کادمیوم در خاک، غلظت آن در اندام‌هوایی و ریشه گیاهان تربچه، شاهی و کشت توأم افزایش یافته و این غلظت در اندام‌هوایی افزایش بیشتری داشته است. میانگین مقادیر کادمیوم جذب شده در اندام‌هوایی تربچه، شاهی و کشت توأم به ترتیب برابر با؛ 640 ، 9/980 و 29/734 میلی‌گرم در کیلوگرم و در ریشه برابر با؛ 43/184، 66/376 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم بود.
بحث و نتیجه‌گیری: بیشترین راندمان گیاه تجمعی به ترتیب؛ مربوط به گیاه شاهی و کشت توأم می‌باشد. نتایج حاصل از محاسبه فاکتور انتقال نشان داد که این گیاهان با داشتن فاکتور انتقال بزرگتر از یک، برای فرآیند گیاه‌پالایی مناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات