ممقایسه راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط میکرو-زئولیت های کلینوپتیلولیت ایرانی و خارجی اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل آمونیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شاهد

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه شاهد

3 استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه شاهد

10.22034/jest.2019.16944.2551

چکیده

زمینه و هدف: رس های آلی از قرار گرفتن نوعی سورفکتانت کاتیونی در سطح و یا بین لایه های رس طبیعی یا سنتز شده ایجاد و کاربردهای وسیعی دارند. این تحقیق به بررسی مقایسه راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط زئولیت طبیعی ایرانی (سمنان) و نمونه سنتز شده خالص وارداتی (Fluka-96096) اصلاح شده صورت گرفت.
روش بررسی: ذرات میکرو-زئولیت کلینوپتیلولیت ایرانی و خارجی با استفاده از روش سانتریفیوژ جدا و سپس با استفاده از سورفکتانت هگزادسیل‌تری‌متیل‌آمونیوم بروماید (HDTMA-Br) به میکرو-زئولیت آلی تبدیل شدند. مورفولوژی و ساختار کانی زئولیت مورد مطالعه با استفاده از روشهای XRD ، EDX ، SEM و AFM مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. راندمان جذب نیترات در دو سطح سورفکتانت 100و200 درصد ECEC زئولیت در سطوح مختلف نیترات انجام گرفت. برای بررسی میزان ثبات نیترات جذب شده توسط زئولیت آلی، فرایند رهاسازی در سطح سورفکتانت 200 درصد ECEC در دو غلظت نیترات در زمانهای مختلف به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شد.
یافته ها: راندمان جذب و پالایش نیترات در سطح سورفکتانت 200 درصد ECEC برای زئولیتهای آلی Fluka در غلظتهای اولیه 3، 6، 14، 20 و 30 میلی مولار نیترات به ترتیب، 77، 63، 48، 37 و 30 درصد میباشد. در حالی که این راندمان برای میکروزئولیت آلی ایرانی به ترتیب، 75، 67، 54، 50 و 33 درصد و اختلاف آن با زئولیت فلوکا در سطح احتمال یک درصد معنیدار نمیباشد. میانگین درصد رهاسازی میکروزئولیت آلی ایرانی 21 تا 31 درصد و در میکرو-زئولیت فلوکا 17تا 34 درصد است.
بحث و نتیجه گیری: بهترین سطح سورفکتانت با بالاترین میزان جذب، سطح سورفکتانت 200 درصد ECEC میباشد. نتایج این تحقیق نشان داد که میکرو-زئولیت فلوکا نه تنها برتری قابل توجهی نسبت به زئولیت طبیعی ایران ندارد، بلکه در برخی موارد نوع ایرانی آن، برتریهای اندکی در جذب و رهاسازی نیترات دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات