غلظت فلزات سنگین در رسوبات و ماهی شیربت (Barbus grypus)در اروندرود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر در زمستان 85 لغایت بهار86، به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین (Cd, Pb, Cu, Ni) در بافت عضله و آبشش ماهی شیربت (Barbus grypus) و رسوبات رودخانه اروند انجام گرفت. نمونه های رسوب از 4 ایستگاه برداشت شد و بافت های عضله و آبشش از 64 ماهی صید شده از منطقه مذکور به دست آمد. برای هضم ماهی از روش اسید نیتریک و برای رسوبات از اسید نیتریک و اسید کلریدریک استفاده شد و تعیین غلظت به وسیله دستگاه جذب اتمی صورت گرفت. به ترتیب برای فلزات نیکل،‌ سرب،‌ کادمیوم و مس میانگین غلظت فلزات در عضله ماهی 77/0 ، 42/16 ، 83/2 و 68/2 ، آبشش 52/1 ، 03/9 ، 79/2 و 97/6 (میکروگرم برگرم وزن خشک) و رسوبات 09/47 ، 07/47 ، 55/7 و 21/25 (میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها