جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران- دانشکده بهداشت- گروه بهداشت محیط

10.22034/jest.2019.22625.3202

چکیده

مقدمه و هدف: فنل و مشتقات آن برای همه موجودات زنده سمی بوده و از جمله آلاینده های فاضلاب پالایشگاه ها محسوب می شوند. جدا سازی و شناسایی باکتریها در سیستم های تصفیه فاضلاب در بهبود عملکرد آنها تاثیر مهمی دارد. هدف از این تحقیق جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل ازسیستم تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت و تعیین میزان حذف فنل بوسیله باکتری ها در محیط کشت حاوی فنل بود .
روش کار: نمونه های حاوی جامدات معلق مایع مخلوط(MLSS) ، ازتانک هوادهی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت تهران جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. جداسازی باکتریهای تجزیه کننده فنل باکشت نمونه ها برروی محیط کشت حداقل حاوی مواد معدنی و فنل با غلظت 5/0 تا 2/1گرم بر لیتر بعنوان تنها منبع کربن، انجام شد . با کشت باکتری های ایزوله در غلظت های مختلف فنل ، رشد باکتری ها به روش تعیین دانسیته اپتیک در طول موج 600 نانومتر بررسی شد. غلظت فنل به روش رنگ سنجی با استفاده از ماده واکنشگر4-آمینوآنتی پیرین مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها: مهمترین باکتری های تجزیه کننده فنل جداشده شامل سودوموناس، آسینتوباکتر ، اشرشیاکلی ، انتروکوکوس و انتروباکتر بودند. سودوموناس قادر به حذف کامل فنل تا غلظت 9/0 گرم بر لیتر، اسینتو باکتر و اشرشیاکلی تا غلظت 7/0 گرم بر لیتر فنل را بطور کامل حذف و انتروکوکوس و انتروباکتر تا غلظت 5/0 گرم بر لیتر فنل را به میزان صد در صد از محیط کشت حذف نمودند.
نتیجه گیری: تصفیه خانه های فاضلاب پالایشگاه های نفت دارای طیف وسیعی از باکتری ها می باشند که قدرت تجزیه ای بالایی در حذف فنل دارند. از مهمترین آنها می توان به سودوموناس ، اشرشیاکلی و اسینتو باکتر اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات