راه‌اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی (مورد مطالعه: اساتید دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه رازی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. (مسوول مکاتبات).

2 استادیار، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی، دانشگاه رازی، رازی، ایران

10.22034/jest.2018.13776

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: با وجود این که مساله­ی فقر یک مشکل جهانی است اما نمود آن در روستاهای ما بیش­تر حاکم است، تحولات شگرف و گسترده­ای که هر روزه در تمامی عرصه­های زندگی بشری و فرهنگ حاکم بر جوامع رخ می­دهد، موجب شده تا کارآفرینی روستایی به عنوان یک راهبرد اثر بخش برای کاهش فقر، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار شناخته شود. در این راستا در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری در مشاغل سبز و آموزش کارآفرینی سبز می­تواند کمک بزرگی به ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی،  اجتماعی و حفظ محیط­زیست  کند.
روش بررسی: تحقیق حاضر درصدد است با روش کیفی و بر اساس رهیافت گرندد تئوری،راه اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی را مورد مطالعه قرار دهد. شیوه­ی نمونه­گیری مبتنی بر هدف بوده است و از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی انتخاب شدند و از آن­ها مصاحبه به عمل آمد. سوالات محوری این پژوهش عبارتند از: دیدگاه آن­ها نسبت به راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی چگونه است؟ راهبردهای فردی آن­ها برای راه­اندازی کارآفرینی سبز چگونه است؟ پیامدهای توانمندسازی فقرای روستایی با راه­اندازی کارآفرینی سبز چگونه است؟
یافته­ها: یافته­های تحقیق نشان داد تبیین کننده­های دیدگاه اساتید نسبت به راه اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت  توانمندسازی فقرای روستایی « زیرساخت­های ایجاد کارآفرینی سبز»، « فرهنگ کارآفرینی سبز»، « چارچوب­های حمایتی از کارآفرینی سبز» و « فرهنگ تولید محصولات سبز»  بودند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد: پیامدهای توانمندسازی فقرای روستایی با راه­اندازی کارآفرینی سبز از دیگاه اساتید کاهش فقر اقتصادی، کاهش بیکاری، دسترسی راحت­تر به مسکن، امید به زندگی، کاهش مهاجرت، رضایت و ارتقا سطح زندگی، امنیت غذایی پایدار، توانمندسازی و مهم­تر از همه حفظ محیط­زیست و توسعه پایدار بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و یکم، شماره یک ، فروردین 98

                                        

 

راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت  توانمندسازی فقرای روستایی (مورد مطالعه: اساتید دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه رازی)

 

سمیه خسروی[1]  *

somayehkh6889@gmail.com

حسین مهدیزاده[2]

علی اصغر میرکزاده[3]

 

تاریخ دریافت:13/2/96

تاریخ پذیرش:3/3/96

 

چکیده

زمینه و هدف: با وجود این که مساله­ی فقر یک مشکل جهانی است اما نمود آن در روستاهای ما بیش­تر حاکم است، تحولات شگرف و گسترده­ای که هر روزه در تمامی عرصه­های زندگی بشری و فرهنگ حاکم بر جوامع رخ می­دهد، موجب شده تا کارآفرینی روستایی به عنوان یک راهبرد اثر بخش برای کاهش فقر، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار شناخته شود. در این راستا در کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری در مشاغل سبز و آموزش کارآفرینی سبز می­تواند کمک بزرگی به ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی،  اجتماعی و حفظ محیط­زیست  کند.

روش بررسی: تحقیق حاضر درصدد است با روش کیفی و بر اساس رهیافت گرندد تئوری،راه اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی را مورد مطالعه قرار دهد. شیوه­ی نمونه­گیری مبتنی بر هدف بوده است و از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی انتخاب شدند و از آن­ها مصاحبه به عمل آمد. سوالات محوری این پژوهش عبارتند از: دیدگاه آن­ها نسبت به راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی چگونه است؟ راهبردهای فردی آن­ها برای راه­اندازی کارآفرینی سبز چگونه است؟ پیامدهای توانمندسازی فقرای روستایی با راه­اندازی کارآفرینی سبز چگونه است؟

یافته­ها: یافته­های تحقیق نشان داد تبیین کننده­های دیدگاه اساتید نسبت به راه اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت  توانمندسازی فقرای روستایی « زیرساخت­های ایجاد کارآفرینی سبز»، « فرهنگ کارآفرینی سبز»، « چارچوب­های حمایتی از کارآفرینی سبز» و « فرهنگ تولید محصولات سبز»  بودند.

بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد: پیامدهای توانمندسازی فقرای روستایی با راه­اندازی کارآفرینی سبز از دیگاه اساتید کاهش فقر اقتصادی، کاهش بیکاری، دسترسی راحت­تر به مسکن، امید به زندگی، کاهش مهاجرت، رضایت و ارتقا سطح زندگی، امنیت غذایی پایدار، توانمندسازی و مهم­تر از همه حفظ محیط­زیست و توسعه پایدار بودند.

 

واژه های کلیدی : کارآفرینی سبز، گرندد تئوری، توانمندسازی، فقرای روستایی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 21, No.1,March, 2019

 

 

 

 

 


Launching green entrepreneurship as a strategy for empowering the poor villagers (Case study: Professors of Agriculture Faculty, Razi University)

 

Somayeh Khosravi[4] *

somayehkh6889@gmail.com

Hossein Mehdizadeh[5]

Ali Asghar Mirakzadeh[6]

 

Date Received: May 3, 2017

Admission Date:May 24, 2017

 

Abstract

Background and Objective: Although poverty is a global problem, it is more dominant in villages of Iran. Dramatic and widespread changes occur every day in all areas of human life and the dominant culture in communities has has introduced rural entrepreneurship as an effective strategy for mitigation of poverty, economic development and sustainable job creation. In this regard, in developing countries, investment in green jobs and green entrepreneurship education can greatly contribute to sustainable job creation, economic and social development and environmental protection.

Method: The present study seeks to launch green entrepreneurship as a strategy for empowering the poor villagers based on the qualitative method and the Grounded Theory approach. Sampling method was of purpose-oriented type, and the professors of the faculty of agriculture in Razi University were selected and interviewed. Central questions covered in this study are: what are their views towards launching green entrepreneurship as a strategy for empowering the poor villagers? What are their individual strategies for launching green entrepreneurship? What are are the consequences of empowering the poor villagers by launching green entrepreneurship?

Findings: Findings revealed that explaining the views of the professors towards launching green entrepreneurship as a strategy for empowering the poor villagers were "infrastructures creating green entrepreneurship", "green entrepreneurship culture", "supportive framework of green entrepreneurship" and "green products culture".

Discossion and Conclusion: The results showed that he consequences of empowering the poor villagers by launching green entrepreneurship from viewpoints of the professors were economic poverty reduction, reduction of unemployment, access to comfortable housing, life expectancy, reduction of immigration, empowerment, satisfaction and imrovement of level of life, sustainable food security, empowering and more importantly environmental protect and sustainable development.

 

Keywords: Green entrepreneurship, Grounded Theory, Empowerment, Poor villagers

 

 

مقدمه


با استناد به آمار موجود تقریباٌ ۷۰ درصد فقیران جهان در نواحی روستایی زندگی می­کنند (1). با وجود  این­که فقر مشکلی جهانی است، اما بروز بیش­تر آن در روستاها باعث شده که به عنوان مهم­ترین مشکل نواحی روستایی مطرح شود (2). نواحی روستایی در سطح  ملی، منطقه­ای و محلی با چالش­های اساسی متعددی در زمینه­های زیست­محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی روبرو هستند. مهم­ترین چالش­های اقتصادی را می­توان به گستردگی فقر در محیط­های روستایی، بیکاری و مساله اشتغال در نواحی روستایی، سنتی بودن شیوه­های تولید و پایین بودن سطح بهره­وری، آسیب پذیری شدید منابع تولید و درآمد روستاییان از بروز سوانح طبیعی را می­توان بیان کرد (3).  بنابراین یکی از مشکلات اساسی کشور ما، عقب ماندگی روستاها و مهاجرت روستاییان به نواحی شهری است که عامل اصلی آن مسائل اقتصادی، به خصوص دسترسی به اشتغال بوده است، که مشکلات بسیار زیادی مانند حاشیه نشینی، کاهش کیفیت زندگی،کمبود اشتغال، افزایش جرم و جنایت در شهرها به همراه داشته است. لذا جهت دست­یابی به پارادایم توسعه روستایی، برنامه­های توسعه روستایی بیش از هر چیز بر توانمندسازی[7] گروه­های مختلف روستایی ازجمله:  فقرا تاکید دارد (4). به باور میگر (2004)، توانمندسازی منجر می­شود تا اشتغال­زایی، امنیت غذایی، بهداشت، اشتغال، حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی در مناطق روستایی محقق شود (5).

 از جمله راهکارهای بیرون رفت از وضعیت بحرانی اشتغال و توسعه روستایی جوامع محلی روی آوردن به مقوله کارآفرینی و از جمله کارآفرینی سبز[8] می­باشد زیرا کارآفرینی می­تواند از یک طرف به راهکاری جدید در نظریه­های توسعه برای توانمندسازی و ظرفیت­سازی در مناطق روستایی در راستای دستیابی به توسعه­ی پایدار روستایی منجر شود (6)، و از طرف دیگر فرصت­های مناسبی را برای کاهش ریسک معیشتی و افزایش امنیت غذایی پایدار در مناطق روستایی فراهم آورد همچنین می­تواند یکی از زمینه­های مناسب برای ایجاد اشتغال در بخش­های کشاورزی و غیر کشاورزی باشد (7)، و قابل ذکر است از سال ۱۹۷۰ توسعه پایدار به عنوان یک هدف اجتماعی با تمرکز بر ضرورت تلفیق و پیگیری رفاه انسانی همراه با کاهش تخریب محیط­زیست مطرح شده است. در این راستا، توسعه پایدار باعث مرتبط شدن اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست ­محیطی می­گردد. در اصل در توسعه پایدار کسب و کارها باید برای اهداف زیست محیطی و اجتماعی در مقابل اهداف اقتصادی اهمیت یکسانی قایل شوند (8). کارآفرینی سبز نوعی از کارآفرینی همراه با نوآوری است که در راستای بهره­برداری از فرصت­های خلاقانه برای منافع اقتصادی و عدالت در جامعه، با رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و مصرف بهینه به بهبود کیفیت زندگی جوامع کمک می­کند (9). کارآفرینی سبز یکی از راه­های ممکن برای مدیریت تخریب محیط­زیست به شمار می­رود و یکی از ابعاد مهم آن در بخش کشاورزی است (10). بنابراین کارآفرینی سبز  به عنوان شاخه­ای از کار آفرینی مورد توجه جدی قرار گرفته است که با هدف تولید محصولات دوست­دار محیط­زیست در طی فرآیندهای تولیدی حفاظتی می­باشد (11). کارآفرینی سبز منجر به ایجاد مشاغل پایداری با عنوان مشاغل سبز[9] شده و به سرعت توسعه پایدار اقتصادی جوامع را قدرت می­بخشد (12). افزون بر این کارآفرینی سبز و کسب و کارهای سبز می­تواند درآمد و فرصت­های اشتغال قابل ملاحظه ای را در روستاها ایجاد نماید (13). تلاش برای آموزش مفاهیم سبز و توسعه کارآفرینی سبز می­تواند گامی موثر در ایجاد اشتغال و توسعه­ی پایدار و توانمندسازی فقرای روستایی باشد ذکر این نکته نیز قابل تامل است که در بخش کشاورزی افزایش تولیدات سبز و ارگانیک نیاز جامعه بوده که تقاضا برای آن رو به فزونی است، همچنین آموزش مهارت­های کاشت، داشت، برداشت و تولید محصولات کشاورزی و دامی سبز و ارگانیک برای روستاییان علاوه بر اشتغال­زایی و درآمدزایی می­تواند بر سلامت جامعه تاثیرات مثبتی داشته باشد، و از آنجایی که اساتید رشته­­های کشاورزی با روستاها بیش­تر در ارتباط هستند و توسعه پایدار را یک اصل اساسی در نظر دارند و با مفهوم کارآفرینی سبز بیش­تر آشنا هستند و می­توان آن­ها را متخصصین روستایی در نظر گرفت و از نظرات آن­ها در زمینه­ی راه­اندازی کارآفرینی سبز استفاده کرد بنابراین آن­ها را به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفتیم، لذا هدف اصلی این مطالعهراه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی می­باشد و همچنین، با توجه به این‏که محققان مختلف بر مفید و مناسب بودن رهیافت گرندد تئوری برای مطالعه­ی عمیق در زمینه‏های مختلف تأکیدکرده‏اند، نتایج این مطالعه، به ارایه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در جهت کمک به برنامه‏ریزان به توسعه­ی روستاها منتهی می­شود. برنامه‏ریزان می­توانند از نتایج این مطالعه به ‏منظور تدوین برنامه‏هایی برای ایجاد و راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی، گام­های موثری بردارند.

پیشینه­ی تحقیق

اسمیت و موسانگو (۲۰۱۵)، تحقیقی با عنوان "شغل­های پرهزینه و دشوار سبز" در ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ انجام دادند  و به این نتیجه رسیدند که برخی از هزینه­هایی که ایالات متحده در ایجاد شغل با آن روبرو است برنامه­هایی است که سازمان کار و انرژی از آن حمایت می­کند. در قسمت نتیجه­گیری این تحقیق تجارب چینی­ها و آمریکایی­ها در استفاده از انرژی­های تجدید پذیر مورد مقایسه قرار گرفته است و بر این نکته تاکید شده است که اگر مشاغل سبز مشمول کمک­های دولتی باشند باعث مزیت این مشاغل نسبت به سایر شغل­ها می­شود (14). فارینلی و همکاران (۲۰۱۱)، بیان می­کنند که کارآفرینان سبز از اهمیت حیاتی در اقتصاد برخوردارند و سهم قابل توجهی در ایجاد شغل دارند و به عنوان موتور تحولات به رسمیت شناخته می­شوند (15). کرکوود و والتون (۲۰۱۰)، کسانی که در کسب و کار با ارزش سبز بر اساس اصل پایداری به فروش محصولات سبز فعالیت می­کنند. این­ها نه تنها به سود اقتصادی می­رسند  بلکه اثرات مثبت دیگری بر جامعه می­گذارند و پتانسیل لازم را برای یک تحول پایدار در صنعت بر عهده دارند (16). آلن و مالین (۲۰۰۸)،  بررسی ۱۰ مورد مطالعه کارآفرینان سبز توسط نشان داد ند سه سازه ­ی کلیدی جامعه شناختی در کسب و کار سبز مهم می­باشند: انگیزه­های شخصی و ماموریت (عشق و شور و فروتنی)، محل (جامعه) و یک نگرش پایدارگرایانه (17). سپه پناه و موحدی (۱۳۹۴)، در تحقیقی با عنوان کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی کارآفرینی پایدار را یکی از راه­های ممکن برای مدیریت تخریب محیط­زیست به شمار می­رود و یکی از ابعاد مهم در بخش کشاورزی است. لذا، توجه به قابلیت­های پایداری و ایجاد نگرش مثبت و نیز به کارگیری کارآفرینی پایدار می­تواند به فعالیت­های کشاورزی کمک کند (18). لاریجانی و همکاران (۱۳۹۴)، در پژوهشی با عنوان ارایه نظریه زمینه­ای برای مشاغل سبز؛ راهکار هزاره سوم بر حفاظت محیط­زیست با روش گرندد تئوری راهکارها و پیشنهادهایی کاربردی در خصوص سبز سازی مشاغل به عنوان راهکار هزاره سوم در حفاظت محیط زیست و نیز کمک به مسوولان محیط­زیست برای برنامه­ریزی­هایی مناسب ارائه می­دهد و نشان می­دهد عوامل زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بر روند سبز مشاغل، تاثیرگذار است (19). گوهرشاهی (۱۳۹۴)، در پژوهش با عنوان کارآفرینی سبز در روستا با رویکرد توسعه پایدار بیان می­کند پروژه ترسیب کربن، الگوی سیستم مزرعه کوچک و کشاورزی ارگانیک به عنوان ظرفیت­هایی مناسب جهت توسعه مشاغل سبز و کارآفرینی سبز در روستاهای استان خراسان شمالی بشمار می­آیند. در این مقاله جهت اعتلای فرهنگ" کارشایسته و مشاغل سبز" با بهره گیری از مفاهیم سبز وکارآفرینی سبز با توجه به پتانسیل­های موجود در روستا با مشارکت تعاونی­های دهیاری و جوامع محلی و همچنین همکاری سازمان­های دولتی، موجبات توسعه پایدار را در روستاهای استان خراسان شمالی مورد بررسی وکنکاش قرار داد تا مهاجرت فزاینده از روستا به شهرکاهش یابد و مهاجرت به صورت معکوس صورت گیرد (20). حسین­زاده و همکاران (۱۳۹۴)، در پژوهش خود با عنوان نقش آموزش­های مهارتی و کارآفرینی در توسعه مشاغل سبز و پایدار روستایی بیان می­کنند. اقتصاد سبز با توجه به برقراری شرایط کار شایسته در راستای حمایت اجتماعی از نیروی کار و خلق فرصت­های شغلی دوست­دار محیط زیست، موجب خلق مشاغل سبز می­شود. یکی از راهکارهایی که می­تواند به استفاده بهینه از ظرفیت­های موجود کمک کند و ظرفیت جدیدی برای توسعه اشتغال روستایی فراهم آورد، مشاغل سبز است آموزش­های مهارتی و کارآفرینی، متناسب با کسب و کارهای سبز مانند کشاورزی ارگانیک، تولید غذای سالم، صنایع فراوری و مدیریت تلفیقی آفات مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، فرهنگ اقتصاد سبز و بازده اقتصادی دراز مدت آن در مناطق روستایی نهادینه شود (21). نویدی نیا و خوشحال (۱۳۹۴)، در پژوهش خود با عنوان نقش مشاغل سبز در بکارگیری از انرژی­های تجدیدپذیر و تأثیر آن بر کاهش آلودگی محیط زیستی بیان می­کنند این مشاغل در بخش­های کلیدی نظیر مباحث انرژی تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی، نیروی آب، نیروی باد، انرژی حاصل از توده زیستی قابل بررسی است  استفاده از انرژی­های نو و ایجاد مشاغلی که فعالیت ناشی از آن­ها سب کاهش اثرات سوء بر محیط­زیست خواهد شد. بستر سازی و ایجاد مشاغل سبز از طریق بکارگیری انرژی­های تجدید پذیر نیازمند ابزارهای مالی، قانونی، توسعه تکنولوژی و افزایش آگاهی، ظرفیت سازی و آموزش می­باشد (22).

به طور کلی نتایج تحقیقات پیشین نشان می­دهد که کارآفرینی سبز یک مدل جدید از کارآفرینی با سه حوزه عمده: 1- رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، 2- کارآفرینی و 3- توسعه پایدار است که اگر شرایط ایجاد آن در روستاها فراهم شود منجر به مهاجرت معکوس روستاییان، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و فقر اقتصادی و حفظ محیط­زیست می­شود که این عوامل زمینه­ی توانمندسازی روستاییان را فراهم می­کند.

روش تحقیق

روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع گرندد تئوری است و تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری داده­ها، مصاحبه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده­های بدست آمده نیز از سه مرحله کد گذاری (باز، محوری و انتخابی) استفاده شد. این روش، آفرینش نظریه به روش استقرایی و تلاش برای درک و احساس مناسب از وقایع روزمره است. همچنین تلاشی است برای درک دنیای مشارکت­کنندگان، آن طور که خود آن­ها ساخته­اند (23). از نرم افزارMAXQDA 11  که دارای عملکرد عالی برای تجزیه و تحلیل حرفه­ای داده­های کیفی از جمله روش گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد، نظریه بنیادی یا نظریه زمینه ای) است، استفاده شد. پس از تبدیل داده­ها به متن، خط به خط آن­ها را مطالعه و کدگذاری کردیم که حاصل این کار ایجاد مفاهیم[10] و مقوله­های[11]  (کدگذاری باز) متعددی در تحقیق بود که به برخی از آن­ها اشاره می­شود:

مثال اول: (داده خام) من معتقدم که برای راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی به بازار مصرف محصولات سبز نیاز داریم (مفهوم): بازار مصرف محصولات سبز

مثال دوم: (داده خام) من معتقدم که برای راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی به اعتبارات بانکی (وام) نیاز داریم (مفهوم) : اعتبارات بانکی

مثال سوم: (داده خام) من معتقدم که برای راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی به فرهنگ مصرف غذای سبز و سالم نیاز داریم (مفهوم): فرهنگ مصرف محصولات سبز

 

 

جدول 1- برخی از مفاهیم نهایی موجود در تحقیق

Table 1.Some of the concepts contained in the study

نهاده­ها و مواد اولیه تولید محصولات سبز

وسایل مجهز برای تولید محصولات سبز

شرکت­های خدمات مشاوره­ای محصولات سبز

بازار مصرف محصولات سبز

کلاس­های آموزشی ترویجی کارآفرینی سبز

تکنولوژی تولید محصولات سبز

سرمایه راه اندازی کارآفرینی سبز

پتاسیل جغرافیایی و اکولوژیکی برای راه­اندازی کارآفرینی سبز

نظام تولید و توزیع محصولات سبز

نظام مدیریت و فروش محصولات سبز

وجود صنایع فراوری و تبدیلی محصولات سبز

دانش فنی و محلی  محصولات سبز مردم روستایی

دسترسی به حمایت مالی

نبودن قوانین دست و پاگیر شرکت­ها

نبودن قوانین دست و پاگیر بانک­ها

دسترسی به اعتبارات بانکی

مشوق­های دولتی

دسترسی به اعتبارات خرد

فرهنگ کسب و کار

فرهنگ کارآفرینی و خود اشتغالی

فرصت­های کارآفرینی

روحیه کارآفرینی

الگوی کارآفرینی

ایده کارآفرینانه

فرهنگ تولید محصولات سالم

فرهنگ احترام به محیط­زیست

فرهنگ پرداخت پول بیش­تر در ازای محصولات سالم­تر

فرهنگ مصرف محصولات سالم

نگاه پایدار گرایانه به محیط­زیست

 

منبع: یافته­های حاصل از تحقیق

(مفهوم 1) فرهنگ تولید محصولات سالم

مقوله:

 فرهنگ تولید محصولات سبز

 

(مفهوم 2) فرهنگ احترام به محیط­زیست

(مفهوم 3) فرهنگ پرداخت پول بیشتر در ازای محصولات سالم­تر

(مفهوم4 ) فرهنگ مصرف محصولات سالم

(مفهوم 5) نگاه پایدارگرانه به محیط­زیست

 


سه مرحله کد گذاری که برای تکوین منسجم، منظم و مشروح نظریه به کار می­رود عبارتند از: کد گذاری باز[12]، محوری[13] و انتخابی[14]. فرایند کد گذاری محوری با استفاده از یک پارادایم[15] که متضمن شرایط علی[16]، پدیده[17]، زمینه[18]، شرایط میانجی[19]، کنش یا راهبردهای کنش[20] و پیامد[21]­هاست صورت می­گیرد (24). که در شکل شماره یک به تصویر کشیده شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

شکل1-مدل پارادایمی در رهیافت گرندد تئوری(24 و25)

Figure 1. Model paradigm Grounded Theory approach(24, 25)

 

 

در تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل مفاهیم و داده­های موجود، شکل­گیری چندین پدیده بود. پدیده­هایی مانند کارآفرینی سبز، فرهنگ کارآفرینی و خود اشتغالی. از آنجایی که تفسیر هر کدام از این پدیده­ها مستلزم ترسیم یک مدل به شیوه کد گذاری محوری است و در نتیجه نیازمند توضیحات فراوان می­باشد، از تفسیر آن­ها در این بخش خود­داری شده است. کد گذاری انتخابی نیز روندی است که طی آن طبقات به طبقه مرکزی مرتبط می­شوند و نظریه حاصل از داده­ها را شکل می­دهد (25). نمونه و جامعه آماری تحقیق اساتید رشته­­های کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه در پنج گرایش؛ مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی، گیاه­پزشکی، اصلاح نباتات، خاک شناسی و مهندسی علوم دام بودند. علت انتخاب این اساتید، آشنایی آن­ها با مفهوم کارآفرینی سبز و داشتن نگاه پایدارگراینه به محیط­زیست بود. شیوه نمونه­گیری مبتنی بر هدف بود.  محقق در این نمونه­گیری به طور هم­زمان داده­هایش را گرد آوری، کد گذاری و تحلیل می­کند و تصمیم می­گیرد که چه داده­هایی در مرحله بعد گرد­آوری نماید و آن ها را از کجا پیدا کند تا بدین وسیله نظریه­اش را در حین شکل گیری تدوین کند (26). مهم­ترین روش در گرد­آوری داده­ها مصاحبه بود مصاحبه با پنج گرایش از رشته­های کشاورزی صورت گرفت. میانگین زمان انجام مصاحبه­ها تقریبا یک ساعت بود. هدف از انتخاب این نمونه­ها دست­یابی به دیدگاهی جامع درباره موضوع و رسیدن به اشباع نظری بود که پس از انجام مصاحبه با نمونه 30 نفری در پنج گرایش در رشته­ها­ی کشاورزی به حصول رسید.

یافته­های تحقیق

با توجه به فرایند تحقیق و تجزیه و تحلیل داده­ها و رسیدن به مفاهیمی چون نهاده­ها و مواد اولیه  تولید محصولات سبز، وسایل مجهز برای تولید محصولات سبز، پتاسیل جغرافیایی و اکولوژیکی برای راه­اندازی کارآفرینی سبز، فرهنگ کارآفرینی و خود اشتغالی و ...  این امکان فراهم شد تا با تکیه بر دیدگاه پاسخ­گویان به مدلی فرضی در مورد راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی دست یابیم که در ادامه به توضیح عناصر و مولفه­های این مدل پرداخته می­شود.

شرایط علی مربوط به راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی:

شرایط علی که اساتید برای راه­اندازیکارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی در نظر داشتند «زیرساخت­های ایجاد کارآفرینی سبز»، «فرهنگ ایجاد کارآفرینی سبز»، « چارچوب­های حمایتی برای ایجاد کارآفرینی سبز» و « فرهنگ تولید محصولات سبز» بود.

یکی از عوامل موثر بر راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی که اساتید در نظر داشتند زیرساخت­های کارآفرینی سبز بود که مورد تاکید بسیاری از آن­ها بود و معتقد بودند برای ایجاد آن باید بسیاری از زیرساخت­هایی مانند نهاده­هاو مواد اولیه تولیدات سبز، وسایل مجهز برای حمل و نقل محصولات سبز، شرکت­های خدمات مشاوره­ای، بازار مصرف محصولات سبز، تکنولوژی، سرمایه، نظام مدیرت و فروش محصولات سبز، وجود صنایع فراوری و تبدیلی محصولات سبز، دانش فنی و محلی محصولات سبز مردم روستایی و پتانسیل جفرافیایی و اکولوژیکی باید فراهم شود تا زمینه­ای برای راه­اندازی کارآفرینی سبز باشند در غیر این صورت راه­اندازی کارآفرینی سبز در روستاها به سختی صورت می­گیرد. یکی دیگر از عوامل موثر بر راه­اندازی کارآفرینی سبز که اساتید در نظر داشتند فرهنگ ایجاد کارآفرینی سبز بود و معتقد بودند باید در روستاها فرهنگ کسب و کار، فرهنگ کارآفرینی و خود اشتغالی، فرصت­های ایجاد کارآفرینی، روحیه­ی کارآفرینی، الگوهای کارآفرینی و ایده­های کارآفرینی وجود داشته باشند تا شرایط ایجاد آن فراهم شود. از دیگر عوامل موثر که اساتید در نظر داشتند چارچوب­های حمایتی از کار آفرینی سبز بود و بر این امر تاکید داشتند که باید عواملی مانند دسترسی به حمایت­های مالی، نبودن قوانین دست و پاگیر بانکی برای ایجاد کارآفرینی سبز، دسترسی به تسهیلات و وام­های بانکی و مشوق­های دولتی برای روستاییان وجود داشته باشند تا زمینه­های اولیه راه اندازی آن فراهم شود. از شرایط دیگری که اساتید در نظر داشتند و به آن بسیار تاکید می­کردند فرهنگ تولید محصولات سبز بود آنها معتقد بودند که باید  فرهنگ تولیدات سبز، فرهنگ مصرف محصولات سبز، فرهنگ پرداخت پول بیش­تر در ازای محصولات سالم­تر، فرهنگ احترام به محیط­زیست و نگاه پایدار گرایانه نسبت به محیط­زیست در بین مردم روستایی حاکم باشد تا زمینه­ی راه اندازی کار آفرینی سبز فراهم شود.

پدیده­ی ناشی از شرایط علی:

در یک نگاه کلی، دیدگاه پنج گرایش از اساتید رشته­ها­ی کشاورزی، در زمینه­ی راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی از همدیگر متمایز بودند. بیشتر این افراد جنبه­هایی دیگر مانند دانش و آگاهی، نگرش، انگیزش و مهارت مردم روستایی از مفهوم کارآفرینی سبز در راه­اندازی آن را موثر می­دانستند شایان ذکر است که بیشتر مشارکت­کنندگان توانمندسازی فقرای روستایی با ایجاد و راه­اندازی کارآفرینی سبز (پدیده) را قبول داشته و بر آن اذعان داشتند اما تعداد بیشتری از اساتید در زمینه­ی شرایط علی موثر بر کارآفرینی سبز، زیر ساخت­های کارآفرینی سبز و فرهنگ ایجاد کارآفرینی سبز را موثر می­دانستند. حال آنکه اساتید گرایش اصلاح نباتات بیشتر به فرهنگ تولید محصولات سبز تاکید داشتند، و چارچوب­های حمایتی از کارآفرینی سبز از جمله عاملی بود که مورد تاکید همه شرکت­کنندگان در تحقیق بود.

شرایط مداخله­گر موثر بر راهبردها:

شروط مداخله­گر، شرایطی هستند که باعث می­شوند اتخاذ راهبردها، تسهیل یا محدود شود. یکی از این شرایط، وجود برنامه­های آموزشی موثر در زمینه­ی کارآفرینی سبز و کسب و کار سبز، وجود مروجین آگاه در زمینه­ی انواع روش­های کارآفرینی و به خصوص کارآفرینی سبز و وجود الگوهای موفق کارآفرین روستایی بود که اگر فراهم نباشند راه اندازی و ایجاد کارآفرینی سبز با سختی­های بسیاری رو به رو  می­شود.

راهبردهای مربوط به راه­اندازی کارآفرینی سبز:

از راهبردهای ایجاد و راه­اندازی کارآفرینی سبز، افزایش فرصت­های شغلی، افزایش قدرت اقتصادی، خود اشتغالی و افزایش درآمد­های اجتماعی در بخش روستایی بود.

زمینه­­ی مربوط به راه­اندازی کارآفرینی سبز :

زمینه یک پدیده، در واقع همان محل حوادث و وقایع متعلق به یک پدیده است که در طول طیف بعدی نشان­گر سلسله شرایط خاصی است که در آن راهبرد­های کنش /کنش متقابل صورت می­گیرد. در پژوهش حاضر محل وقوع پدیده ( یعنی کارآفرینی سبز) روستاها بود. اتخاذ راهبردهایی مانند افزایش فرصت­های شغلی، افزایش قدرت اقتصادی، خود اشتغالی و افزایش درآمد­های اجتماعی در بخش روستایی بودند به بیان دیگر اتخاذ راهبردهای مذکور از شرایط مداخله­گر تاثیر می­پذیرد.

پیامد­های بکارگیری راهبردها:

از پیامدهای اتخاذ راهبردی مانند افزایش فرصت­های شغلی، افزایش قدرت اقتصادی، خود اشتغالی و افزایش درآمد­های

اجتماعی در بخش روستایی بودند که اگر این راهبردها صورت گیرند در بین روستاییان کاهش فقر اقتصادی، کاهش بیکاری، دسترسی راحت­تر به مسکن، امید به زندگی، کاهش مهاجرت، رضایت و ارتقا سطح زندگی، امنیت غذایی پایدار، توانمندسازی و مهم­تر از همه حفظ محیط­زیست و توسعه پایدار که یکی از مهم­نرین ابعاد کارآفرینی سبز است فراهم می­شود.


 

شکل 2- مدل پارادایمی راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی

Figure 2. Paradigmatic model launches green entrepreneurship as a way to empower the rural poor

 

 

بحث و نتیجه گیری

 

از آنجایی که در اکثر مناطق جهان روستاها از جمله نواحی فقیر و در حال فرسایش منابع محسوب می­شوند، اندیشمندان و سیاست­گذاران توسعه بر این باورند که باید جدای از سیاست­ها و استراتژی­های کلان توسعه و توسعه اقتصادی (که بسیار دارای اهمیت نیز هستند)، به طور ویژه و مشخص به امر توسعه روستاها و ریشه­کنی فقر حاکم بر آنها پرداخت (27)، این مهم میسر نمی­شود مگر با توانمندسازی روستاییان، ازجمله راهکارهای بیرون رفت از وضعیت بحرانی و فقر روستایی، اشتغال و توسعه جوامع محلی روی آوردن به مقوله کارآفرینی روستایی است، در این راستا باید اذعان داشت، از تازه­ترین راهبردهای توسعه روستایی، توسعه کسب و کارهای کوچک و ایجاد مشاغل سبز مخصوصا کارآفرینی سبز است. کارآفرینی سبز به عنوان عاملی مهم برای ایجاد تغییر و تحول به سمت محصولات و فرآیندهای پایدار شناخته شده است از این رو کارآفرینی سبز و کسب و کارهای سبز می­تواند درآمد و فرصت­های اشتغال قابل ملاحظه­ای در روستاها ایجاد نماید (28). بر همین اساس در این پژوهشسعی شد، راه­اندازی کارآفرینی سبز به عنوان راهکاری در جهت توانمندسازی فقرای روستایی از دیدگاه اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بررسی شود. بعد از مصاحبه با اساتید رشته­­های کشاورزی و بحث وگفتگو راجب راه­اندازی کارآفرینی سبز در توانمندسازی فقرای روستایی دیدگاه آن­ها در چهار دسته جای گرفت، اولین دسته از دیدگاه­ها زیرساخت­های ایجاد کارآفرینی سبز  بود که مورد تاکید بسیاری از آنان بود و معتقد بودند برای ایجاد کارآفرینی سبز باید بسیاری از زیرساخت­ها فراهم شود در غیر این صورت راه­اندازی کارآفرینی سبز در روستاها به سختی صورت می­گیرد. دومین دسته از دیدگاه­ها فرهنگ ایجاد کارآفرینی سبز بود و معتقد بودند باید در روستاها فرهنگ کارآفرینی و خود اشتغالی وجود داشته باشد تا شرایط ایجاد آن فراهم شود. سومین دسته از دیدگاه­ها چارچوب­های حمایتی  از کار آفرینی سبز بود و بر این امر تاکید داشتند که باید آن دسته از عوامل وجود داشته باشد تا زمینه­های اولیه راه اندازی آن ایجاد گردد و در نهایت چهارمین دیدگاه فرهنگ تولید محصولات سبز بود که باید در جامعه روستایی حاکم باشد تا زمینه­ی راه اندازی کار آفرینی سبز فراهم گردد، و در یک جمع بندی کلی بر زیرساخت­های ایجاد و راه اندازی کارآفرینی سبز و فرهنگ ایجاد کارآفرینی سبز به عنوان شرایط اولیه ایجاد آن تاکید داشتند. از این رو نتایج حاضر با نتایج تحقیقات اسمیت و موسانگو (۲۰۱۵)، لیهر (۲۰۱۲)، فارینلی و همکاران (۲۰۱۱)، آلن و مالین (۲۰۰۸)، سپه پناه و موحدی (۱۳۹۴)، گوهرشاهی (۱۳۹۴)، حسین­زاده و همکاران (۱۳۹۴) و نویدی نیا و خوشحال (۱۳۹۴)  هم­خوانی دارد. از این رو پیشنهاد می­شود برای ایجاد و راه اندازی کارآفرینی سبز:

1)      حمایت­های نهادی و اعتباری از راه­اندازی تعاونی­های کارآفرین و کسب و کارهای مولد از سوی زنان و جوانان روستایی به ویژه در زمینه­ی کارآفرینی و کسب و کار سبز؛

2)      سازماندهی و گسترش خدمات مشاوره­ فنی، آموزش­های کوتاه مدت، زودبازده، متناسب با بازار و کاربردی در بخش توسعه­ی کارآفرینی کشاورزی و  روستایی، ساماندهی شبکه پشتیبانی کارآفرینی سبز و ایجاد پرورشگاه­های کارآفرین در مناطق روستایی؛

3)      تغییر نگرش کارآفرینان در بخش کشاورزی و روستایی، در جهت به کارگیری اصول پایداری در فعالیت­های تولیدی از طریق آشناسازی و برگزاری دوره­های آموزشی با محوریت پایداری و  کسب و کار سبز ؛

4)      توانمندسازی و ارتقای صلاحیت­های حرفه­ای کارگزاران ترویجی در زمینه توسعه و ترویج کارآفرینی و کارآفرینی سبز، توسعه کسب و کارهای کشاورزی و روستایی بر پایه نیازسنجی، آموزش و بازآموزی، ارایه مشو­ق­ها، بهره­گیری از نیروهای متخصص و کارشناس در تیم­های مشاوره ترویجی و غیره؛

5)      فراهم کردن زیرساخت­های اولیه کارآفرینی سبز از سوی دولت با مشارکت تشکل­های محلی، ارگان­ها و دستگاه های دولتی ذی ربط نهادهای میانجی نظیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، خانه کشاورز، سازمان های غیردولتی و غیره؛

6)      و برای سرعت بخشیدن به کارآفرینی سبز روستایی، می­توان با توسعه و سرمایه­گذاری در شرکت­های روستایی و تقویت بازارهای سبز ظرفیت­سازی کرد و آموزش­های مهارتی و کارآفرینی، متناسب با کسب و کارهای سبز مانند صنعت بازیافت، انرژی­های نو و کشاورزی ارگانیک مورد توجه قرار داد و از سوی دیگر، فرهنگ کارآفرینی سبز و کسب و کار سبز در دراز مدت در مناطق روستایی نهادینه کرد.

 

Reference

 1. Purtahery, m. Talebi, h. Roknodineftekhari, a. 1390. Economic and Social Factors Affecting Rural Poverty Reduction with Emphasis on Ultimate Poverty: Qolestan Section of Qom Province, Quarterly Journal of Space Planning and Planning1 (2), Pages: 61-80. (In Persian)
 2. Mohamadi, b. Cheraghi, m. Yazdani, z. 1393. Analysis of the Factors Affecting the Spatial Distribution of Poverty in Rural Areas, with Emphasis on Socioeconomic Characteristics (Case Study: Mahmoud Abad Village, Shahin Dezh), Journal of Geography and Urban-Regional Studies, No. (13), Pages: 96 -83
 3. Kord, b. Abtin,a. 1392. Investigating the Factors Affecting the Development of Rural Entrepreneurship in Sistan and Baluchestan, Journal of Geography and Development, No. 32, Pages: 14-1(In Persian)
 4. Azizpour, f. khalili, a. Mohsenzade, a. Hossienihasel, s. 1391. nalysis and Evaluation of the Economic Impact of Conducting a Conduct Plan on Rural Settlements in the Country, Housing and Environment of the Village, No. 30 (135), Pages: 84-7. (In Persian)
 5. Megar, 2004.Empowerment; What is it, mcb University Press Group & Management,pp. 29-31.
 6. Sohrabivafa, s.1392. Role of Entrepreneurship in Rural Development with Emphasis on Agricultural Land Integration, Case Study: Kharroud Village - Khodabandeh County, Master's Thesis for Geography and Rural Planning, Zanjan University, Pages: 38. (In Persian)
 7. Heidari Sareban, V. 2012, Prioritizing Major Barriers to Rural Women’s Entre pre neurship, Using AHP Method Case study: Ardebil province. Womens studies( Sociological & Psychological), Vol 10, No 2. (In Persian)
 8. Hall, Jeremy K., Gregory A. Daneke, and Michael J. Lenox. 2010 "Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions." Journal of Business Venturing 25.5: 439-448. ‏
 9. Hall, Jeremy K., Gregory A. Daneke, and Michael J. Lenox. 2010 "Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions." Journal of Business Venturing 25.5: 439-448. ‏
 10. Sepahpanah, m. Movahedi, r. 1394.  Sustainable Entrepreneurship a New Approach to Agriculture, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, Volume II, pp. 36-19(In Persian)
 11. Abdolahzade, gh. Sharifzadeh, m. 1394. Integration of Sustainability in the Entrepreneurship Process: Explaining the Concept, Needs and Requirements of Sustainable Entrepreneurship and Green Business, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, Vol. 1, p. 63-39. (In Persian)
 12. Barzegari, z.Zamani, m. 1390. Green entrepreneurship; A new approach to economic development (barriers and moves). National Conference on Entrepreneurship, Cooperatives, Economic Jihad. (In Persian)
 13. Hossainzadeh, a. Yusefpor, m. Ahadzadeh, s. 1394. The role of skills training and entrepreneurship in the development of green and sustainable rural businesses, national conferences and decent work and green jobs. Teacher's House, Bandar Anzali Beach Village, Pages: 353-346. (In Persian)
 14. Smit, S., & Musango, J. K. 2015. Towards connecting green economy with informal economy in South Africa: A review and way forward. Ecological Economics, 116, 154-159.
 15. Farinelli, F., Bottini, M., Akkoyunlu, S., & Aerni, P. 2011. Green entrepreneurship: the missing link towards a greener economy. ATDF Journal, 8(3/4), 42-48. ‏
 16. Kirkwood, J., & Walton, S. 2010. What motivates ecopreneurs to start businesses?. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(3), 204-228. ‏
 17. 19 Allen, J. C., & Malin, S. 2008. Green entrepreneurship: a method for managing natural resources?. Society and Natural Resources, 21(9), 828-844. ‏
 18. Sepahpanah, m. Movahedi, r. 1394.  Sustainable Entrepreneurship A New Approach to Agriculture, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, Volume II, pp. 36-19. (In Persian)
 19. Larijani, m. Rabiee, a. Razi kordmahale, l. 1394. Providing Green Theories: Third Millennium Challenges for Environmental Conservation, National Conference, Worthy Occupation. Teacher's House, Bandar Anzali Beach Village, Pages 21-1. (In Persian)
 20. Goharshhi, gh. 1394. Green Entrepreneurship in the Village with Sustainable Development Approach (Case Study: Southern Khorasan Province Villages). National conference deserves a decent job. Teacher's House, Coastal Village of Bandar Anzali, Pages: 174-163. (In Persian)
 21. Hossainzadeh, a. Yusefpor, m. Ahadzadeh, s. 1394. The role of skills training and entrepreneurship in the development of green and sustainable rural businesses, national conferences and decent work and green jobs. Teacher's House, Bandar Anzali Beach Village, Pages: 353-346. (In Persian)
 22. Navidiniya, m. Khoshhal, A. 1394. The role of green jobs in the use of renewable energy and its impact on reducing environmental pollution, National Conference on Good Work, Teacher's House, Bandar Anzali Beach Village, Pages: 425-417. (In Persian)
 23. Hajbagheri.M. Salsali. m. Parvizi, s. 1386. Qualitative research methods. Tehran, Nizar Ney, Pages: 125-120. (In Persian)
 24. Ashtrus, a. Korbin, j. 1385. Principles and methods of qualitative research. Basic Theory and Practices, Translated by: Buik Mohammadi, Tehran, Research Institute for Humanities and Cultural Studies, Pages: 97. (In Persian)
 25. Hajbagheri.M. Salsali. m. Parvizi, s. 1386. Qualitative research methods. Tehran, Nizar Ney, Pages: 125-120. (In Persian)
 26. Flik, a. 1387. An Introduction to Qualitative Research, Translation: Hadi Jalili, Tehran, Nejar Ney, Pages: 87.
 27. Baniasadi, N., M.S. Ebrahimi and A. KHatonabadi. 2013. Factors Influencing the Development of Rural Entrepreneurship-A Case Study of Iran. Advences in Environmental Biology, 7(8): 1930-1936. (In Persian)
 28. Hossainzadeh, a. Yusefpor, m. Ahadzadeh, s. 1394. The role of skills training and entrepreneurship in the development of green and sustainable rural businesses, national conferences and decent work and green jobs. Teacher's House, Bandar Anzali Beach Village, Pages: 353-346. (In Persian)

 

 

 

 

 

 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی،  گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام، ایلام،  ایران. (مسوول مکاتبات).

2- استادیار، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام،  ایلام، ایران.

3- استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی،  دانشگاه رازی، رازی، ایران

1- Graduate Student of Rural Development, Ilam University*(Corresponding Authurs)

2- Assistant of Rural Development, Ilam University

3- Assistant of Agricultural Education and Extension, Razi University.

1-Empowerment

2-Green entrepreneurship

3-Green jobs

1- Concepts

2- Categories

1- Open coding

2- Axial coding

3- Selective coding

4- Paradigm

5- Causal condition

6- Phenomena

7- Context

8- Interving conditions

9- Action/interaction strategies

10- Consequences

 1. Purtahery, m. Talebi, h. Roknodineftekhari, a. 1390. Economic and Social Factors Affecting Rural Poverty Reduction with Emphasis on Ultimate Poverty: Qolestan Section of Qom Province, Quarterly Journal of Space Planning and Planning1 (2), Pages: 61-80. (In Persian)
 2. Mohamadi, b. Cheraghi, m. Yazdani, z. 1393. Analysis of the Factors Affecting the Spatial Distribution of Poverty in Rural Areas, with Emphasis on Socioeconomic Characteristics (Case Study: Mahmoud Abad Village, Shahin Dezh), Journal of Geography and Urban-Regional Studies, No. (13), Pages: 96 -83
 3. Kord, b. Abtin,a. 1392. Investigating the Factors Affecting the Development of Rural Entrepreneurship in Sistan and Baluchestan, Journal of Geography and Development, No. 32, Pages: 14-1(In Persian)
 4. Azizpour, f. khalili, a. Mohsenzade, a. Hossienihasel, s. 1391. nalysis and Evaluation of the Economic Impact of Conducting a Conduct Plan on Rural Settlements in the Country, Housing and Environment of the Village, No. 30 (135), Pages: 84-7. (In Persian)
 5. Megar, 2004.Empowerment; What is it, mcb University Press Group & Management,pp. 29-31.
 6. Sohrabivafa, s.1392. Role of Entrepreneurship in Rural Development with Emphasis on Agricultural Land Integration, Case Study: Kharroud Village - Khodabandeh County, Master's Thesis for Geography and Rural Planning, Zanjan University, Pages: 38. (In Persian)
 7. Heidari Sareban, V. 2012, Prioritizing Major Barriers to Rural Women’s Entre pre neurship, Using AHP Method Case study: Ardebil province. Womens studies( Sociological & Psychological), Vol 10, No 2. (In Persian)
 8. Hall, Jeremy K., Gregory A. Daneke, and Michael J. Lenox. 2010 "Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions." Journal of Business Venturing 25.5: 439-448. ‏
 9. Hall, Jeremy K., Gregory A. Daneke, and Michael J. Lenox. 2010 "Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions." Journal of Business Venturing 25.5: 439-448. ‏
 10. Sepahpanah, m. Movahedi, r. 1394.  Sustainable Entrepreneurship a New Approach to Agriculture, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, Volume II, pp. 36-19(In Persian)
 11. Abdolahzade, gh. Sharifzadeh, m. 1394. Integration of Sustainability in the Entrepreneurship Process: Explaining the Concept, Needs and Requirements of Sustainable Entrepreneurship and Green Business, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, Vol. 1, p. 63-39. (In Persian)
 12. Barzegari, z.Zamani, m. 1390. Green entrepreneurship; A new approach to economic development (barriers and moves). National Conference on Entrepreneurship, Cooperatives, Economic Jihad. (In Persian)
 13. Hossainzadeh, a. Yusefpor, m. Ahadzadeh, s. 1394. The role of skills training and entrepreneurship in the development of green and sustainable rural businesses, national conferences and decent work and green jobs. Teacher's House, Bandar Anzali Beach Village, Pages: 353-346. (In Persian)
 14. Smit, S., & Musango, J. K. 2015. Towards connecting green economy with informal economy in South Africa: A review and way forward. Ecological Economics, 116, 154-159.
 15. Farinelli, F., Bottini, M., Akkoyunlu, S., & Aerni, P. 2011. Green entrepreneurship: the missing link towards a greener economy. ATDF Journal, 8(3/4), 42-48. ‏
 16. Kirkwood, J., & Walton, S. 2010. What motivates ecopreneurs to start businesses?. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(3), 204-228. ‏
 17. 19 Allen, J. C., & Malin, S. 2008. Green entrepreneurship: a method for managing natural resources?. Society and Natural Resources, 21(9), 828-844. ‏
 18. Sepahpanah, m. Movahedi, r. 1394.  Sustainable Entrepreneurship A New Approach to Agriculture, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, Volume II, pp. 36-19. (In Persian)
 19. Larijani, m. Rabiee, a. Razi kordmahale, l. 1394. Providing Green Theories: Third Millennium Challenges for Environmental Conservation, National Conference, Worthy Occupation. Teacher's House, Bandar Anzali Beach Village, Pages 21-1. (In Persian)
 20. Goharshhi, gh. 1394. Green Entrepreneurship in the Village with Sustainable Development Approach (Case Study: Southern Khorasan Province Villages). National conference deserves a decent job. Teacher's House, Coastal Village of Bandar Anzali, Pages: 174-163. (In Persian)
 21. Hossainzadeh, a. Yusefpor, m. Ahadzadeh, s. 1394. The role of skills training and entrepreneurship in the development of green and sustainable rural businesses, national conferences and decent work and green jobs. Teacher's House, Bandar Anzali Beach Village, Pages: 353-346. (In Persian)
 22. Navidiniya, m. Khoshhal, A. 1394. The role of green jobs in the use of renewable energy and its impact on reducing environmental pollution, National Conference on Good Work, Teacher's House, Bandar Anzali Beach Village, Pages: 425-417. (In Persian)
 23. Hajbagheri.M. Salsali. m. Parvizi, s. 1386. Qualitative research methods. Tehran, Nizar Ney, Pages: 125-120. (In Persian)
 24. Ashtrus, a. Korbin, j. 1385. Principles and methods of qualitative research. Basic Theory and Practices, Translated by: Buik Mohammadi, Tehran, Research Institute for Humanities and Cultural Studies, Pages: 97. (In Persian)
 25. Hajbagheri.M. Salsali. m. Parvizi, s. 1386. Qualitative research methods. Tehran, Nizar Ney, Pages: 125-120. (In Persian)
 26. Flik, a. 1387. An Introduction to Qualitative Research, Translation: Hadi Jalili, Tehran, Nejar Ney, Pages: 87.
 27. Baniasadi, N., M.S. Ebrahimi and A. KHatonabadi. 2013. Factors Influencing the Development of Rural Entrepreneurship-A Case Study of Iran. Advences in Environmental Biology, 7(8): 1930-1936. (In Persian)
 28. Hossainzadeh, a. Yusefpor, m. Ahadzadeh, s. 1394. The role of skills training and entrepreneurship in the development of green and sustainable rural businesses, national conferences and decent work and green jobs. Teacher's House, Bandar Anzali Beach Village, Pages: 353-346. (In Persian)