بررسی تاثیر عملیات پرورشی جنگل در کنترل بیماری بلایت شمشاد خزری(Buxus hyrcana)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسول بخش ترویج اداره منابع طبیعی گیلان

2 هیئت علمی دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه

4 دانشجوی دانشگاه گیلان

10.22034/jest.2019.31078.3946

چکیده

شمشاد (Buxus hyrcana) از گونه های سایه پسند و دیرزیست و از ذخیرگاه های جنگلی با ارزش ایران به شمار می رود. در سالیان اخیر بیماری بلایت یا سوختگی شمشاد که عامل آن نوعی قارچ استدر این مطالعه بر آنیم که تاثیر عملیات پرورشی که باعث کاهش رطوبت و دمای این توده ها می شود را در کنترل این بیماری مورد تحقیق قرار دهیم. برای انجام پژوهش سطحی معادل 3 هکتار در سری 1 گمبل در جنگل های لاهیجان انتخاب شد که بخشی از آن دست نخورده و به عنوان شاهد و بخشی نیز دارای طرح جنگلداری بود. و تمام درختان دو توده به روش صد درصد اندازه گیری و متغیر قطر برابر سینه برای تمام گونه ها و متغیر های کمی قطر برابر سینه، قطر یقه، ارتفاع، تعداد زاد آوری در سه کلاسه و همچنین متغیر های کیفی درختان شمشاد ازجمله دصد شادابی برگ،سرشاخه و تاج درختان ثبت و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس نتایج متغیر های کمی قطر تاج، ارتفاع، سطح مقطع و تعداد زادآوری درکلاسه ی ارتفاعی کمتر از 3/1 متر و شادابی برگ ، سرشاخه و تنه درختان شمشاد در توده ی مدیریت شده بهتر ارزیابی شد و فقط در مورد تعداد در هکتار کل زاد آوری منطقه ی شاهد شرایط بهتری را دارا بود. با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه میتوان عنوان کرد که دخالت و اعمال مدیریت در توده های آلوده به قارچ عامل بیماری بلایت شمشاد با توجه به اثر مثبتی که در کاهش دما و رطوبت حبس شده در زیر تاج این توده ها دارد، از گسترش بیماری جلوگیری کرده و مقاومت پایه ها به این بیماری را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات