مطالعه سینتیک فروشویی نیکل از کاتالیست های مستعمل با اسید نیتریک

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،

2 دانشجوی دوره دکتری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

3 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

10.22034/jest.2019.26956.3592

چکیده

زمینه و هدف
کاتالیست ها در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی ها و صنعت نفت کاربرد فراوان دارد . این کاتالیست ها با گذشت زمان و پس از مصرف، قابلیت احیاء و استفاده مجدد را دارا هستند. در صورتی که احیاء و استفاده مجدد از آن امکان پذیر و اقتصادی نباشد، کاتالیست مستعمل به عنوان پسماند مطرح شده و بازیابی آن ضمن کاهش تولید پسماند از آلودگی محیط زیست جلوگیری می کند. در این مطالعه، ضمن ارزیابی اثر پارامترهای موثر بر واکنش فروشویی نیکل از کاتالیست مستعمل NiO-Al2O3 مورد استفاده در پتروشیمی رازی، سینتیک واکنش نیز بررسی شد.

روش بررسی
در این مطالعه اثر مثبت هر سه پارامتر زمان واکنش، دما و غلظت اسید نیتریک بر میزان استخراج نیکل از کاتالیست مستعمل مشاهده شد و مطالعه سنتیک، واکنش شیمیایی سطح ذرات را به عنوان عامل اصلی کنترل سرعت واکنش تعیین کرد.

یافته ها
نتایج حاصل از XRD کاتالیست مستعمل میزان اکسید آلومینیوم را 43% و اکسید نیکل را 5/12% نشان داد و عدم واکنش اکسیدآلومینیوم با اسید نیتریک را نیز ثابت نمود.

نتایج
اثر پارامترهای موثر بر فروشویی نیکل نظیر زمان واکنش (360- 60 دقیقه) ، دما (°C 85°C, 35) و غلظت اسید نیتریک (30%، 20%، 10% ) تعیین گردید. نتایج حاصل از استخراج نیکل نشان داد که حداکثر میزان استخراج نیکل تحت شرایط دمایی 360 دقیقه، غلظت اسید نیتریک 30% و دمای °C85 اتفاق می افتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات