مقایسه الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در آشکار‌سازی تغییرات جنگل (مطالعه موردی: جنگل‌های شهرستان باغملک در استان خوزستان )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان

10.22034/jest.2019.24442.3347

چکیده

زمینه و هدف: فن‌آوری سنجش از دور در دنیای پیشرفته امروزی به‌عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین منابع داده‌های مکانی و موضوعی قلمداد می‌شود. در این مقاله هدف مقایسه دو روش جهت آشکار‌سازی تغییرات جنگل با استفاده از تصاویر ماهواره لندست می‌باشد. بدین منظور از تصاویر سال 1990 سنجنده TM ماهواره لندست و هم‌چنین تصاویر سال 2011 سنجنده ETM+ این ماهواره استفاده شده است.
روش بررسی: در طبقه‌بندی تصاویر، از روش طبقه‌بندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید.
یافته‌ها: ارزیابی نتایج نشان داد که در روش الگوریتم حداکثر احتمال صحت کلی و ضریب کاپای نقشه طبقه‌بندی شده در تصویر TM به ترتیب 62/97 درصد و 96/0 و تصویرETM+ برابر 02/98 درصد و 97/0 می‌باشد و در روش شبکه عصبی مصنوعی صحت کلی و ضریب کاپای نقشه طبقه‌بندی شده در تصویر TM به ترتیب 22/98 درصد و 97/0 و در تصویر ETM+ برابر 34/98 درصد و 97/0 برآورد گردید. پس از طبقه‌بندی، نقشه‌های استخراج شده از تصاویر TM و ETM+ به-منظور آشکارسازی تغییرات روی هم‌گذاری شدند و نقشه تغییرات به‌دست آمد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه نهایی تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از داده‌های لندست همراه با داده‌های حاصل از آماربرداری قابلیت تهیه نقشه تغییرات جنگل را در منطقه مورد مطالعه دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات