بررسی کارآیی سیستم های کنترل کننده ذرات معلق و تعیین میزان انتشار در کارخانجات آسفالت مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

کارخانجات آسفالت از جمله صنایع ایجاد کننده آلودگی هوا هستند که نقش مهمی را در انتشار آلاینده های هوا خصوصاً ذرات معلق ایفا می کنند. شهر مشهد که از جمله کلان شهرهای آلوده کشور به شمار می رود نیز دارای 5 کارخانه آسفالت در اطـراف خــود می باشد که با توجه به برد موثر 50 کیلومتری برای آلاینده های هوا، وجود این کارخانجات می تواند بر افزایش آلودگی شهر تاثیر گذاشته و صدماتی را به محیط زیست طبیعی و شهری منطقه وارد آورد. در این تحقیق ابتدا کارخانجات آسفالت منطقه شناسایی شده و اطلاعات لازم مرتبط با موضوع در خصوص آن ها جمع آوری گردید. سیستم تصفیه ذرات معلق در 4 کارخانه از نوع اسکرابرتر انتخاب شده بود و یک کارخانه نیز اصولاً فاقد هر نوع سیستم تصفیه صنعتی بود. به منظور ارزیابی عملکرد سیستم های تصفیه در این کارخانجات با استفاده از دستگاه نمونه بردار ذرات معلق در هنگام فعالیت عادی، 3 نمونه قبل و 3 نمونه بعد از هر سیستم تصفیه، اخذ و تعیین مقدار شد. بر اساس نتایج نمونه برداری ها، میزان کل ذرات معلق(TSP) خروجی دودکش ها در این کارخانجات بین 345-260 میلی گرم بر مترمکعب بود، در حالی که این مقدار قبل از سیستم های کنترل کننده ذرات معلق، بین 485-270 میلی گرم بر متر مکعب بوده است.  مقایسه TSP قبل و بعد از سیستم های کنترل کننده ذرات معلق نشان داد میزان کارایی سیستم های تصفیه به ترتیب در کارخانجات آسفالت شهرداری مشهد، آسفالت نمونه، آسفالت ره بان و آسفالت آستان قدس رضوی به طور متوسط 1/31% ، 2/32% ، 1/23% و 8/26% بوده است. چنانچه ملاحظه می شود سیستم های تصفیه عملکرد بسیار پایینی را نشان می دهند،  چرا که انجمن متخصصان بهداشت صنعتی آمریکا عملکرد اسکرابرهای تر را بالاتر از 95% و برخی متخصصان دیگر بیش از 99% ذکر نموده اند. در بررسی علل موضوع مشخص شد، اشتباه در طراحی، اشکال در عملیات اسپری آب و عدم تعمیر و نگهداری مناسب و به موقع عوامل مهم کارآیی بسیار پایین در سیستم های مذکور می باشند.

کلیدواژه‌ها