تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی شهر سبز با رویکرد آینده‌پژوهی در کلان‌شهر مشهد

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jest.2019.24055.3315

چکیده

امروزه به منظور دست‌یابی به توسعه پایدار شهری باید از الگوها و رویکردهایی آینده‌پژوهانه و سازگار با محیط‌زیست همچون شهر سبز بهره گرفت تا بتوان در کنار ارتقا سطح کیفیت زندگی در شرایط فعلی محیط‌های شهری، این محیط‌ها را به عنوان جزئی از محیط‌های طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ کرد. براین اساس در این پژوهش سعی شده است با نگاهی آینده‌پژوهانه نسبت به رویکرد شهر سبز به شناسایی شاخص‌های پیشران و کلیدی پرداخته‌ شود تا از این طریق بتوان ‌به منظور دست‌یابی به الگوی شهر سبز در آینده، سناریوهایی متناسب با شرایط کلان‌شهر مشهد ارائه داد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره‌گیری از ماتریس تحلیل اثرات متقابل در نرم‌افزار آینده‌پژوهی میک مک انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که شاخص پرشدگی با دو بار چرخش داده‌ها برابر با 53979/71 درصد می‌باشد که این امر گویای میزان اثرگذاری بالای شاخص‌های شهر سبز بر یکدیگر می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد که شاخص مدیریت محیط‌زیست (EG1) با امتیاز 95 دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری مستقیم و با امتیاز 355493 مهم‌ترین شاخص اثرگذار غیرمستقیم بر سایر شاخص‌های تحقیق است. در مجموع وضعیت پراکنش شاخص‌ها در نقشه اثر- وابستگی مستقیم و غیرمستقیم نشان داد که کلانشهر مشهد از نظر شاخص‌های شهر سبز در شرایط ناپایداری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات