بررسی فعالیت فوتوکاتالیزوری اسید قرمز 27 بوسیله نانوذرات تیتانیوم دی اکسید دوپینگ شده با مس و منیزیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ، ایران

3 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

10.22034/jest.2019.31247.3957

چکیده

در این تحقیق نانوذرات TiO2 دوپه شده با دو فلز مس و منیزیم بروش سل ژل سنتز شده اند. ومشخصه های آنها بوسیله تکنیک های پراش اشعه ,X TEM SEM, EDX,DRS ارزیابی شده است. نتایج از بررسی طیف هایXRD تایید کننده حضور فازهای آناتاز و روتیل در کاتالیستها بوده اما کودوپینگ مس و منیزیم تاثیری در الگوی کریستالی نداشته است. همچنین نتایج DRS نشان می دهد که باند گپ فوتوکاتالیستهای کودوپ شده نسبت به تک فلزی و دوپ نشده کوچکتر بوده و یک شیفت در باند جذبی مربوط به منطقه مرئی وجود دارد.
فعالیت فوتوکاتالیزوری نانو ذرات سنتز شده تحت تابش نور مرئی در حذف آلاینده "مونو آزوی اسید قرمز 27 "مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج نشان داده است که کودوپینگ مس و نقره روی تیتانیوم دی اکسید افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی نسبت به نمونه های تک فلزی را نشان میدهد. نتایج نشان داد درصدهای بهینه فلزات مس با 1/0 درصد وزنی و منیزیم 06/0 درصد وزنی با دمای کلسیناسیون 450 درجه سانتی‌گراد بیشترین فعالیت فوتوکاتالیستی را تحت تابش نور مریی از خود نشان دادند. همچنین پارامترهای تاثیر گذار از جمله مقدار نانوذرات، غلظت اولیه مواد رنگزا، pH اولیه، و دمای کلسیناسیون در فعالیت فوتوکاتالیزوری نانو ذرات کودوپ شده مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات