بررسی اثرات توسعه گردشگری شهری بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنین محدوده حصار ناصری شهر تهران

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد

3 استادیار گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

10.22034/jest.2019.33287.4143

چکیده

زمینه و هدف: محدوده حصار ناصری که در گذشته به ‌عنوان بخشی مهم و تاثیرگذار درحیات شهر تهران ایفای نقش می‌کرده و به نوعی هویت شهر تهران محسوب میشده ، هم اکنون با معضلات گوناگونی از جمله تنزل کیفیت‌های زندگی و محیطی مواجه شده است. از طرفی می‌توان این محدوده را بافت تاریخی شهر تهران برشمرد که صد ها اثر و فضای تاریخی که جاذبه گردشگری می باشند را درخود جای داده است که این موضوع خود باعث اهمیت بیشتر این بخش از شهر می باشد. هدف از پژوهش مورد نظر شناخت اثرات توسعه گردشگری بر ارتقای کیفیت زندگی افراد می باشد.
روش و بررسی: روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، مصاحبه، مشاهدات میدانی و ... می باشد و برای تحلیل داده های این پژوهش از روش ANP (فرایند تحلیل شبکه ای) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش محدوده حصار ناصری شهر تهران است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه‌ای فضایی با احتساب درصد صحت گفتار 97 درصد با تخصیص متناسب 375 نمونه انتخاب شده است.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهای حضور گردشگران در منطقه متاثر از شاخص های کیفیت زندگی از جمله رونق اقتصادی، بهبود کیفیت محیطی، کاهش آلودگی ، گسترش ارتباطات ساکنان، دسترسی به وسایل نقلیه عمومی و ارتقاء فرهنگی و... است
بحث و نتیجه گیری:که این عوامل مذکور متاثر از توسعه صنعت گردشگری می باشتد. پس در مقطع کنونی برنامه ریزی جهت توسعه صنعت گردشگری و توریسم بسیار ضروری و کارا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات