بررسی اثر به کارگیری همزمان تابش نور فرابنفش در اولترافیلترسیون مواد پلیمری خارج سلولی استخراج شده از بیوراکتور غشایی بر کاهش گرفتگی غشاهای PVDF/TiO2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه صنعت نفت

10.22034/jest.2019.26449.3549

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر اصلاح مشخصات سطحی غشای پلی وینیلیدین فلوراید (PVDF)بر عملکرد فیلتراسیون و کاهش گرفتگی در بیوراکتورهای غشایی است. بدین منظور عملکرد غشای PVDF/TiO2 در فیلتراسیون موارد پلیمری خارج سلولی (EPS) استخراج شده از بیوراکتور غشایی مورد استفاده در تصفیه پساب پالایشگاهی ارزیابی و با غشاهای PVDF فاقد نانوذارت TiO2 مقایسه گردید. این مطالعه، با توجه به خواص فتوکاتالیستی نانوذرات TiO2 تحت تابش نور فرابنفش UV)) و با هدف بررسی این خاصیت در کاهش گرفتگی ناشی از مواد پلیمری خارج سلولی واقعی استخراج شده از بیوراکتور غشایی غوطه ور به عنوان مهمترین عامل ایجاد گرفتگی غشا انجام گرفت. نتایج حاکی از بهبود تراوش پذیری و نرخ بازیابی فلاکس در غشای نانوکامپوزیت PVDF/TiO2 تحت تابش UV به واسطه فعال سازی خواص سوپرآبدوستی است به طوری که کاهش مقاومت برگشت ناپذیر غشا در فیلتراسیون EPS تحت تابش UV تا حدود m-1 1012×36/0 و کاهش نسبی گرفتگی کل برای غشا PVDF/TiO2 در حدود %44 نسبت به غشا PVDF خالص از دیگر نتایج این مطالعه است. بر اساس نتایج آزمایشات اولترافیلتراسیون ترکیبی با UV، بهترین نرخ بازیابی فلاکس به میزان حدود 90 درصد برای غشا PVDF/TiO2 قابل حصول است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات