پیش‌بینی احتمال حضور گونه زرده‌بر (Vormela peregusna) با استفاده از روش MaxEnt (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده ورجین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه اردکان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

3 دانشجوی دانشگاه یزد

4 دانشگاه اردکان

5 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

6 دانشگاه بیرجند

10.22034/jest.2019.27461.3648

چکیده

زمینه و هدف: بر طبق پیش‌بینی صورت گرفته، نواحی شمالی کشور ایران از جمله زیستگاه‌های مهم گونه زرده‌بر (Vormela peregusna) در ایران محسوب می‌شود.
روش پژوهش: در این مطالعه برای مدل‌سازی زیستگاه زرده‌بر با استفاده از 35 نقطه حضور گونه در سطح منطقه حفاظت شده ورجین تهران از روش حداکثر آنتروپی (MaxEnt) استفاده شد. این روش یک رویکرد موثر برای پیش‌بینی حضور گونه‌ها بر اساس داده‌های صرفا حضورگونه است.
یافته‌ها: نتایج تحقیق صحت 94٪ پیش‌بینی احتمال حضور گونه را نشان داد که بر اساس نتایج بدست آمده احتمال حضور زرده‌بر در مناطق مرکزی و جنوب‌غربی دارای مطلوبیت بالاتری نسبت به مناطق دیگر بخصوص مناطق شمالی بودند. بر اساس یافته‌های این مطالعه 3٪ از سطح کل منطقه برای زیست این گونه مناسب است. نتایج مطالعه منطبق با منحنی‌های عکس العمل نشان دادند که مناطق مطلوب این گونه در مجاورت چشمه‌های منطقه قرار داشته و علاوه بر آن با افزایش ارتفاع نیز احتمال حضور گونه زرده‌بر افزایش می‌یابد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه عمده‌ترین بخش تخریب‌های محیط‌زیستی متوجه زیستگاه‌ها می‌باشد، بنابراین، تلاش در جهت شناخت و مدیریت صحیح آن‌ها از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطالعه ارتباط حضور گونه با پارامترهای زیستگاهی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد شاخص نرمال شده پوشش گیاهی برای گونه اهمیت بالایی دارد به گونه‌ای که با افزایش مقدار این شاخص، مطلوبیت گونه نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات