برآورد ذخیره کربن خاک در جنگلهای حرا (Avicennia marina)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی -گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان.

2 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22034/jest.2019.17972.2679

چکیده

زمینه و هدف: جنگلهای مانگرو نقش مهمی در ذخیره کربن دارند اما میزان ذخیره کربن آنها در میان اکوسیستم‌های مختلف و همچنین گونه‌های مختلف متفاوت است. متاسفانه این اکوسیستم‌ها در معرض خطر نابودی هستند و تا به حال مطالعه‌ای در رابطه با میزان ذخیره کربن جنگلهای مانگرو در کشور صورت نگرفته است. بنابراین هدف این مطالعه برآورد ذخیره کربن وجود در خاک جنگلهای حرا و مقایسه آن با دیگر جنگلهای مانگرو در دنیا و دیگر جنگلهای کشور می‌باشد.
مواد و روش‌ها: برای این منظور تعداد 30 نمونه خاک به صورت تصادفی از دو عمق 20-0 و 50-20 سانتیمتری برداشت شد و میزان ذخیره کربن هر عمق مشخص شد. همچنین همبستگی بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و ذخیره کربن خاک در این تحقیق بررسی شد.
یافته‌ها: میزان متوسط ذخیره کربن خاک در عمق 20-0 و 50-25 سانتیمتری به ترتیب 6/13 و 2/26 تن در هکتار بدست آمد. این بدان معنی است که ارزش کربن ذخیره شده در خاک جنگلهای حرا 8756 دلار در هکتار می‌باشد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که ذخیره کربن خاک با درصد ازت و EC خاک همبستگی معنی‌داری دارد. اما دیگر پارامترهای مورد بررسی همبستگی معنی‌داری را با میزان ذخیره کربن خاک نشان ندادند.
بحث و نتیجه‌گیری: نمی‌توان از این مسئله که جنگلهای حرا چه نقشی در ذخیره کربن دارند چشم پوشی کرد. بنابراین احیا و جنگلکاری در مناطق مستعد می‌توان علاوه بر بالابردن سرانه جنگل، جلوگیری از نابودی این جنگلها و دیگر خدمات اکوسیستم، نقش مهمی نیز در ترسیب کربن بازی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات