تحلیل تیپ جنگل با استفاده از شاخصهای اکولوژیک (مطالعه موردی: منطقه مارون بهبهان)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، دانشکده منابع طبیعی، دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل

2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، دانشکده منابع طبیعی، دانشیار گروه جنگلداری

3 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، دانشکده منابع طبیعی، استادیار گروه مرتعداری

10.22034/jest.2019.9207.1776

چکیده

مدیریت پایدار منابع طبیعی تجدیدشونده در ایران از اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار است. به این ترتیب شناسایی عناصر تشکیلدهنده جنگل ازجمله تیپهای جنگل، اصولیترین راه مدیریت بهینه منابع طبیعی و خصوصاً جنگلهاست. هدف از این تحقیق، تیپبندی جنگلهای حاشیه رودخانه مارون است. در این مطالعه از روش آماربرداری تصادفی سیستماتیک استفاده و نتایج زیر حاصل شد: در تیپ خالص گونههای گز (Tamarix arceuthoides) و پده (Populus euphratica) به ترتیب با داشتن بالاترین و کمترین مقدار فراوانی نسبی 6.7 و 3.3) مبین گونههای فراوان و کم میباشند. همچنین گونه سریم (Lycium Shawii) به‌عنوان گونه نادر معرفی شد. بهطورکلی سه نوع تیپ شامل خالص، مخلوط دو گونهای و مخلوط سه گونهای بدست آمد. بیشترین مقدار شاخص تشابه سورنسون بین دو تیپ گز-پده و گز-سریم (93%) و همچنین پده-گز و پده-سریم (92%) تعیین شد. حداقل و حداکثر میزان شاخص بلوغ به ترتیب برای تیپهای خالص (50%) و تیپ‌های مخلوط (79%) بدست آمد. درنهایت نقشه نهایی تیپهای منطقه مارون شامل 9 تیپ بدست آمد که با روی همگذاری نقشههای درونیابی بهصورت سه تیپ ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات