بررسی آلودگی آبسردکن‌های تعدادی از بیمارستان‌های تهران با باکتری pseudomonas aeruginosa

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت موادغذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

10.22034/jest.2019.41667.4544

چکیده

مقدمه: بررسی احتمال آلودگی آب سرد کن‌های بیمارستانی به منظور تعیین کیفیت آب مصرفی اهمیت ویژه‌ای در سلامت جامعه دارد. pseudomonas به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب مورد توجه می‌باشد از آنجاییکه امکان رشد با حداقل نیازهای غذایی را دارد، قادر است در آب شیر رشد کنند. که این توانایی باعث حضور مداوم آنها در محیط های بیمارستانی شده است. هدف اصلی از این مطالعه بررسی میزان آلودگی pseudomonas aeruginosa در آبسردکن‌های تعدادی از بیمارستان‌های تهران است.
مواد و روش‌ها: نمونه‌های آب در 2 فصل پاییز و زمستان به تعداد 100عدد نمونه از پنج بیمارستان نقاط مختلف شهر تهران نمونه برداری انجام شد. ابتدا نمونه‌ها در کنار ژل یخ و در دمای 4 درجه سانتی گراد به آزمایشگاه منتقل و بعد لوله‌های حاوی محیط کشت‌های مختلف به مدت 24 تا 48 ساعت در انکوباتور با دمای 37 درجه سانتی گراد نگهداری شد. سپس نمونه‌ها از لحاظ نیاز رشد به مواد مغذی، استفاده از کربوهیدرات از طریق اکسیداسیون یا از طریق تخمیر صورت گرفته, مسیرهای تخمیر گلوکز و تعیین قدرت باکتری در استفاده از سیترات ,وجود آنزیم اکسیداز و کاتالاز با استفاده از محیط‌های کشت و تستهای اختصاصی مربوط انجام شد. تجزیه و تحلیل دادها بصورت توصیفی و با استفاده از نرم افزارهای excel و spss انجام گرفت.
نتایج: در نتیجه پژوهش انجام شده در نمونه‌های آزمایشگاهی جنس‌های Bacillus شناسایی گردید. همچنین در نمونه‌های آزمایش شده جنس pseudomonas مشکوک به گونه aeruginosa و جنس alcaligenes مشکوک به گونه Fecalis نیز مورد شناسایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها