بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری سبز در ایران

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

گروه علوم اقتصادی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

10.22034/jest.2019.36983.4354

چکیده

یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار، حفاظت موثر از محیط زیست و مصرف بهینه منابع طبیعی می باشد. بهره وری سبز یک استراتژی برای افزایش بهره وری و عملکرد زیست محیطی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی است. انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شده است تمامی کشورها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیت، اشتغال، بهداشت، محیط زیست و بسیاری از متغیرهای کلان دیگر تحت تاثیر شدید این فناوری قرار گیرند به طوری که امروزه این فناوری به نیروی محرکه اصلی اقتصاد جهان و توسعه پایدار تبدیل شده است. لیکن با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستیقم خارجی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری سبز در این مقاله با استفاده از آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس رابطه علی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص بهره‌وری سبز در ایران در بازه زمانی 1392-1359 مورد بررسی قرار گرفته و بردار سازگار با تئوری انتخاب گردیده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت و معنی دار و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی و معنی دار بر شاخص بهره وری سبز در ایران دارد. همچنین الگوی تصحیح خطای برداری نشان دهنده آهسته بودن روند تعدیل به سمت تعادل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات