تحلیل حفاظتی شبکه توزیع مشتمل بر منابع تجدیدپذیر خورشیدی و منابع تولید پراکنده سنکرون مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی–واحد علوم و تحقیقات تهران

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 استاد دانشگاهد آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 --

4 -

10.22034/jest.2019.19631.2849

چکیده

توسعه منابع تولید پراکنده و نصب آنها در شبکههای توزیع شعاعی، باعث مشکلات گوناگونی در بخش حفاظت شبکه توزیع است. در این راستا بازنگری حفاظت سیستم توزیع در حضور منابع تولید پراکنده اهمیت بسزایی داشته، بررسی و ارائه راهکارهایی به منظور حل این مشکلات برای ادامه حضور و گسترش تولیدات پراکنده امری ضروری میباشد. در این مقاله در ابتدا به معرفی انواع منابع تولید پراکنده پرداخته میشود، سپس به بررسی تأثیرات ناشی از حضور منابع تولید پراکنده در عملکرد سیستم حفاظت شبکه‌های توزیع پرداخته خواهد شد و سپس به ارائه طراحی تطبیقی حفاظتی مناسب برای شبکه‌های توزیع با رویکرد تغییرات در تنظیمات فیوز و ریکلوزرها در حضور منابع تولید پراکنده سنکرون پرداخته می‌شود. با نمایش تأثیرات و مشکلات ناشی از وارد شدن منابع تولیدات پراکنده بر روی هماهنگی حفاظتی در شبکه توزیع دانشگاه آزاد اسلامی–واحد علوم و تحقیقات تحلیل حفاظتی توسط نرم افزار ETAP شبیه سازی شده و راهکارهایی در جهت بهبود حفاظت سیستم شبکه توزیع ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات