تعیین مناسب ترین مسیر پیشنهادی از طریق تحلیل سلسله مراتبی (AHP) معیارهای ارزیابی شبکه جاده های جنگلی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل داری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2019.29189.3775

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تهیه نقشه قابلیت عبور اراضی طرح سعدآباد-ناهارخوران استان گلستان، طراحی مسیرهای پیشنهادی و انتخاب بهترین مسیر بر اساس معیارهای درصد عبور از طبقات اراضی، درصد شبکه‌بندی، توزیع سطحی و تن‌کیلومتر تصحیح‌شده بود.
روش بررسی‌: ابتدا نسبت به تهیه نقشه قابلیت عبور اقدام شده و سپس به‌کمک برنامه PEGGER دو مسیر پیشنهادی بر روی این نقشه طراحی شد و درصد عبور آن‌ها از طبقات مختلف اراضی برآورد گردید. درصد شبکه‌بندی و پوشش مشترک جاده‌ها با محاسبه تراکم طولی و تعیین مرز چوب‌کشی هر جاده و ایجاد بافر در اطراف آن‌ها مشخص شد. در ارزیابی توزیع سطحی، متوسط فاصله مراکز هندسی پارسل‌ها تا جاده اندازه‌گیری گردید. متوسط تن کیلومتر هر گزینه با توجه به ضریب تصحیح فاصله چوب‌کشی و ضریب تبدیل حجم به وزن چوب ‌محاسبه شد. با وزن‌دهی و تحلیل سلسله مراتبی معیارهای ارزیابی نسبت ‌به انتخاب بهترین مسیر پیشنهادی اقدام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که جاده موجود در مقایسه با گزینه‌های دیگر در مناطق با قابلیت عبور بهتری واقع شده است. متوسط فاصله مراکز هندسی پارسل‌ها تا جاده‌های پیشنهادی اول، دوم و جاده موجود به‌ترتیب 98/476، 31/480 و 85/428 متر بود که نشان‌ می‌دهد جاده موجود از توزیع بهتری برخوردار بود. بیشترین درصد شبکه‌بندی توسط گزینه پیشنهادی اول (3/82 درصد) حاصل شد. بر اساس معیار تن‌کیلومتر، هر کیلومتر جاده موجود برای خروج تمام چوب‌ها از پارسل‌‌ها باید تا 96/149 تن وزن را تحمل نماید. جاده موجود از لحاظ عبور از اراضی با قابلیت عبور بالا، پوشش مشترک، توزیع سطحی و تن‌کیلومتر مناسب‌تر از سایر گزینه‌ها بود.
بحث و نتیجه‌گیری: با تجمیع معیارهای ارزیابی شبکه جاده‌های جنگلی به‌کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می‌توان به درک دقیق‌تری از کارایی شبکه جاده دست یافت و در نتیجه به انتخاب گزینه برتر مبادرت ورزید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات