ارزیابی ریسک ذرات معلق با استفاده از تکنیک EFMEA و روش TOPSISدر منطقه 9 شهرداری تهران

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استاد راهنما

2 دانشجو

10.22034/jest.2019.30498.3902

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف : اهمیت استنشاق هوای پاک روز به روز نمود بارزتری پیدا میکند. در هوای آزاد تعدادی از آلاینده ها به عنوان آلاینده های معیار در نظر گرفته شده اند، که یکی از این آلاینده ها ذرات معلق است. هدف از این مطالعه بررسی جنبه های محیط زیستی ذرات معلق در منطقه 9 شهرداری تهران میباشد.
روش بررسی : ‌در این تحقیق با مراجعه به شهرداری منطقه 9 و دریافت اطلاعات منطقه، ‌فعالیت های شاخص تولید کننده ذرات معلق شناسایی شد.ریسک های بالقوه آسیب رسان ناشی از این فعالیت ها شناسایی و با توجه احتمال وقوع،‌‌‌ گستره آلودگی، قدرت تشخیص و شدت اثر بر محیط زیست طبقه بندی گردیدند.
یافته ها : 7 فعالیت شناسایی و برای هر فعالیت 17 پیامد محیط زیستی از متد EFMEA شناسایی شد. از 17 ریسک شناسایی شده 4 ریسک به ترتیب شامل بیماری های ریوی، بیماری های قلبی، بیماری های گوارشی و بیماری های پوستی دارای بیشترین شدت اثر بوده و رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند و 2 ریسک سوانح رانندگی و مخدوش شدن علائم راهنمایی و رانندگی دارای کمترین شدت اثر می باشند و در رتبه های شانزدهم و هفدهم رتبه بندی با روش TOPSIS قرار می گیرند. بر اساس تکنیک EFMEA نیز بیماری های ریوی با عدد 524 و بیماری های قلبی با عدد 423 بیشترین عدد ریسک و مخدوش شدن علائم راهنمایی با عدد 50 و سوانح رانندگی با عدد ریسک 52 کمترین سطح ریسک را به خود اختصاص داده اند.
بحث و نتیجه گیری : با توجه به ارزیابی ریسک در این تحقیق ، مشخص گردید2ریسک بیماری های ریوی و بیماری های قلبی دارای بیشترین تاثیر بر روی سلامت عمومی افراد منطقه میباشند و با انجام یکسری از اقدامات کنترلی میتوان ریسک های زیست محیطی منطقه را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها