مطالعه تغییرپذیری مکانی کلسیم خاک با استفاده از تکنیک زمین‌آمار

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار

3 استادیار

10.22034/jest.2019.19367.2816

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: کلسیم عنصر ضروری برای گیاه محسوب می‌شود و در ساختار زمین‌شناسی باعث رها‌سازی به محیط خاک می-شود و خاکی که سرشار از عنصر کلسیم باشد، برای گیاه یک منبع غذایی محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش، مطالعه تغییرپذیری مکانی کلسیم خاک شهرستان ملایر می‌باشد.
روش بررسی: بدین منظور، نمونه‌های خاک سطحی (50-0 سانتیمتر) و خاک عمقی (150-50 سانتیمتر) برداشت گردید و غلظت کلسیم کل و برخی پارامترهای خاک از جمله pH، هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد کربنات کلسیم، درصد ماده آلی، درصد شن، سیلت و رس در نمونه‌های خاک آنالیز شد. نقشه تغییرپذیری مکانی کلسیم در منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش وزن‌دهی عکس فاصله تهیه شد.
یافته‌ها و نتایج: مناطق شمال، مرکز و جنوب منطقه دارای بیشترین غلظت کلسیم در خاک سطحی بود. مطابقت نقشه‌های بدست آمده در مناطقی با بیشترین غلظت کلسیم با سنگ بسترهای آهکی، رسوبی، آذرین و دگرگونی نشان داد ساختار زمین‌شناسی مهمترین فاکتور مؤثر بر غلظت کلسیم در خاک سطحی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات