تأثیر پلیمر سوپر جاذب بر برخی خواص شیمیایی و فیزیکی خاک و میزان آزادسازی عناصر غذایی از کود دامی در سطوح مختلف رطوبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز

2 استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

10.22034/jest.2019.25115.3417

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به محدودیت منابع آب وکمبود ماده آلی دراکثرمناطق ایران، استفاده هم زمان از پلیمرهای سوپرجاذب و کودهای آلی می تواند راه کاری مؤثر درجهت بهبود خصوصیات فیزیکی وشیمیایی، حاصلخیزی خاک و حفظ ذخیره رطوبتی خاک باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر میزان آزادسازی عناصر غذایی ازکود دامی در سطوح رطوبتی پایین بود.
روش بررسی: آزمایشی درقالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار و جمعاً 54 واحد آزمایشی به اجرا درآمد. فاکتورها شامل 1) نوع و مقدار اصلاح کننده با شش سطح شامل الف) بدون اصلاح کننده (C)، ب) پلیمر سوپرجاذب با سطح 2/0 درصد وزنی (2/0A s)، ج) پلیمر سوپرجاذب با سطح 4/0 درصد(4/0A s) (4/0As)، د) کود دامی با سطح دو درصد وزنی(M)، م) پلیمر سوپر جاذب با سطح 2/0 درصدوزنی به همراه کود دامی با سطح دو درصدوزنی(+M 2/0 As) و هـ) پلیمر سوپرجاذب با سطح 4/0 درصدوزنی به همراه کود دامی با سطح دو درصد وزنی(+M 4/0 As) (+M4/0 A s) و 2) رطوبت با سه سطح شامل 80 درصد (h1) ،70درصد (h2) و 60 درصد (h3) رطوبت ظرفیت مزرعه‌ای بود.
یافته ها: نتایج نشان داد که کاربرد(+M 2/0 A s) بیشترین تأثیر را بربهبود خواص شیمیایی و فیزیکی خاک ازقبیل افزایش فسفرقابل جذب، پتاسیم قابل جذب و ظرفیت تبادل کاتیونی وکاهش سدیم قابل جذب و نیز افزایش ظرفیت رطوبت مزرعه ای داشته است. در اکثر موارد مابین تیمارهای (+M4/0 As) و (+M 2/0 As) اختلافی مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج، می توان کاربرد توام 2/0 درصد وزنی پلیمر سوپر جاذب و 2 درصد وزنی کود دامی را به عنوان تیمارمطلوب در سطوح رطوبتی پایین معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات