بررسی و ارزیابی کیفیت هوا در حومه فرودگاه مهرآباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران *(مسوول مکاتبات).

3 استاد گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/jest.2019.22581.3162

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات مهم کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته محسوب می شود به طوری که هزینه های ناشی از آن بخش مهمی از تولید ناخالص ملی کشورها را به خود اختصاص می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت هوای حومه فرودگاه مهرآباد صورت گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی،آلاینده های CO,TSP,TVOC,NOX اطراف فرودگاه مهرآباد تهران (منطقه 9) اندازه گیری شدند. با توجه به جهت باد غالب(غرب به شرق) در شهر تهران یک ایستگاه در مناطق مسکونی، دو ایستگاه در مجاور فرودگاه، یک ایستگاه به عنوان نماینده فرودگاه و یک ایستگاه به عنوان نماینده منطقه پرترافیک جهت پایش یکساله انتخاب گردید. برای اندازه گیری آلاینده از دستگاه های LSI-Babuc/A، Dust Trak TSI و  Phocheck + 5000 استفاده شد. اندازه گیری ها به صورت ماهیانه انجام و داده ها با SPSS 21 مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: غلظت همه آلاینده ها به جز دی اکسید نیتروژن در مجاورت فرودگاه بیش­تر از سایر ایستگاه­ها بود. نتایج آزمون کروسکال ـ والیس نشان داد که بین غلظت آلاینده ها در ضلع شمالی فرودگاه و سایر ایستگاه ها، اختلاف معناداری وجود دارد (05/ 0> P). این اختلاف برای غلظت NO2 در ایستگاه های مختلف معنادار نبود (05/ 0< P). میانگین غلظت ذراتPM10،PM2.5، مونوکسید کربن و آلاینده های آلی فرار در ضلع شمالی فرودگاه با تمامی ایستگاه های موجود دارای اختلاف معنی داری است (001/0> P) .
بحث و نتیجه گیری: غلظت اغلب آلاینده در مجاورت فرودگاه بیش­تر از مناطق مسکونی و پرترافیک بود و به نظر فرودگاه می تواند به عنوان یکی از منابع احتمالی آلودگی مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و یکم، شماره پنج ، مردادماه 98

                                        

 

بررسی و ارزیابی کیفیت هوای حومه فرودگاه مهرآباد

 

فرزانه ملکی زاد[1]

سید علیرضا حاجی سید میرزاحسینی[2]  *

mirzahosseini@gmail.com

فرامرز معطر[3]

 

تاریخ دریافت:7/9/95

تاریخ پذیرش:16/1/96

 

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات مهم کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته محسوب می شود به طوری که هزینه های ناشی از آن بخش مهمی از تولید ناخالص ملی کشورها را به خود اختصاص می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت هوای حومه فرودگاه مهرآباد صورت گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی،آلاینده های CO,TSP,TVOC,NOX اطراف فرودگاه مهرآباد تهران (منطقه 9) اندازه گیری شدند. با توجه به جهت باد غالب(غرب به شرق) در شهر تهران یک ایستگاه در مناطق مسکونی، دو ایستگاه در مجاور فرودگاه، یک ایستگاه به عنوان نماینده فرودگاه و یک ایستگاه به عنوان نماینده منطقه پرترافیک جهت پایش یکساله انتخاب گردید. برای اندازه گیری آلاینده از دستگاه های LSI-Babuc/A، Dust Trak TSI و  Phocheck + 5000 استفاده شد. اندازه گیری ها به صورت ماهیانه انجام و داده ها با SPSS 21 مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته ها: غلظت همه آلاینده ها به جز دی اکسید نیتروژن در مجاورت فرودگاه بیش­تر از سایر ایستگاه­ها بود. نتایج آزمون کروسکال ـ والیس نشان داد که بین غلظت آلاینده ها در ضلع شمالی فرودگاه و سایر ایستگاه ها، اختلاف معناداری وجود دارد (05/ 0> P). این اختلاف برای غلظت NO2 در ایستگاه های مختلف معنادار نبود (05/ 0< P). میانگین غلظت ذراتPM10،PM2.5، مونوکسید کربن و آلاینده های آلی فرار در ضلع شمالی فرودگاه با تمامی ایستگاه های موجود دارای اختلاف معنی داری است (001/0> P) .

بحث و نتیجه گیری: غلظت اغلب آلاینده در مجاورت فرودگاه بیش­تر از مناطق مسکونی و پرترافیک بود و به نظر فرودگاه می تواند به عنوان یکی از منابع احتمالی آلودگی مورد توجه قرار داد.

واژه­های کلیدی: فرودگاه مهرآباد آلودگی هوا، ذرات، آلاینده­های گازی

 

J. Env. Sci. Tech., Vol 21, No.5,July, 2019

 

 

 

 


Air Quality Assessment around Mehrabad Airport

 

Farzaneh Malekizad [4]

Alireza Mirzahosseini [5] *

mirzahosseini@gmail.com

Faramarz Moatar [6]

 

Admission Date: April 5, 2017

Date Received: November 27, 2016

 

Abstract

Background and Objective: Air pollution is a great concern in developed and developing countries and its economic costs accounts for a large share of gross national product of countries. This study aimed to investigate and assess the air quality around Mehrabad airport.

Method: In this cross-sectional study, important pollutants including CO, TSP, TVOC and NOX were measured. Considering the privaling wind direction in Tehran, one station in residential area, one station representative of the airport, two stations around the airport and one station in high traffic area were selected. LSI-Babuc/A، Dust Trak TSI and Phocheck + 500 were employed to measure the pollutants. Measurement was done in each month and the statistical analysis was done using SPSS 21.

Findings: The mean concentration of all pollutants (except for nitrogen dioxide) was higher at the vicinity of the airport stations than in other stattions. Results of the Kruskal-Wallis test showed that there are significance differences between pollutants concentration around the airport and in other stations.  No significant difference was found for NO2 among the stations. The mean concentrations of PM10, PM2.5, Co and TVOCs at the north of the airport were significantly different from those of other stations (p<0.001).

Discussion and Conclusion: Most of the pollutants around the airport had higher concentration compared to residential and high traffic stations, and thereby, the airport could be regarded as a pollutant source. 

 

Keywords: Mehrabad airport, Air pollution, Particles, Gaseous pollutant

 

 

 

 

 

مقدمه


آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات مهم کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته محسوب می شود به طوری که هزینه های ناشی از آن بخش مهمی از تولید ناخالص ملی کشورها را به خود اختصاص می دهد(1). بیماری های ناشی از آلودگی هوا به عنوان معضلات جامعه امروز محسوب می شود به طوری که موسسه بین المللی تحقیقات سرطان از الودگی هوا به عنوان سرطانزای قطعی انسانی نام برده است(2). منابع گوناگونی در تولید این آلاینده ها نقش دارند که به صورت کلی به دو دسته ثابت و متحرک دسته بندی می شوند. مهم­ترین منبع متحرک، وسایل نقلیه هستند که در تولید آلاینده های مختلف نقش دارند. یکی از منابع ایجاد آلودگی های شهری نیز فرودگاه ها و سیستم حمل و نقل هوایی هستند(3).

آلودگی هوای فرودگاه، از آلودگی‌های پس زمینه، منابع بیرونی که با باد به فرودگاه حمل شده و آلودگی تولید شده در فرودگاه نشات می­گیرند(4). در فرودگاه‌ها گاز خروجی از هواپیما و موتور دیزل، انتشار مستقیم در طی سوخت گیری هواپیما، گرد و غبار ذرات ناشی از ترمز، لاستیک، آسفالت، خاک و غیره از منابع اصلی آلودگی هوا هستند(5). مطالعه در نواحی مجاور فرودگاه زوریخ نشان می دهد که اکسیدهای نیتروژن، مونوکسید کربن و ترکیبات آلی فرار مهم­ترین آلاینده های متصاعد شده از فرودگاه هستند(6). در کنار این آلاینده­ها می­بایست از هیدروکربن های معطر چند حلقه ای، گازهای معدنی مانند دی اکسید گوگرد، ازن و ذرات معلق نیز نام برد. مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف وجود این آلاینده ها را در نواحی داخلی و مجاور فرودگاه ها گزارش کرده اند(7-9). مطالعه در فرودگاه­های کشور فنلاند وجود این آلاینده ها را در هوای فرودگاه تایید می­کند(10). اندازه­گیری در اطراف فرودگاه شهر رم نیز نشان می دهد که به دلیل تراکم جمعیت، مواجهه با غلظت­های بالای ذرات می­تواند سلامت عموم را به مخاطره اندازد­(11). انتقاد از فرودگاه­های ژاپن نیز بیش­تر به دلیل انتشار مونوکسید کربن بوده است(12). مطالعه در هند نیز نشان می­دهد که انتشار ذرات مرتبط به آلاینده­های ناشی از فرودگاه، از الگوهای فصلی پیروی می کنند که سبب می­شود غلظت آن­ها در فصول مختلف متفاوت باشد(13). روند تغییرات فصلی در مورد دی اکسید نیتروژن نیز در بازه زمانی 2005 تا 2012 در بریتانیا گزارش شده است که آن را تابع سرعت باد دانسته اند (14).

مطالعات نشان می دهند که نگرانی اصلی به ذرات بسیار ریز حاصل از هواپیما و موتورهای دیزل مربوط است. ذرات ریز پخش شده از دیزل ها می توانند باعث ایجاد سرطان، بیماری های قلبی، لخته شدن خون، خونریزی مغزی و بیماری راه های هوایی شوند، که موجب افزایش خطر ابتلا به بیماری های مرتبط با کار و مرگ زودرس می‌شود(4). پایش مناطق مجاور فرودگاه­ها می تواند نگرانی های عمومی در زمینه اثرات بهداشتی آلاینده­ها را با توجه به راهکارهای پیشگیرانه کاهش دهد (11). بنابراین ضروری به نظر می رسد تا در خصوص میزان نشر این الاینده ها در نواحی مسکونی مجاور تحقیقی به عمل آید چراکه تاثیر بالقوه فرودگاه‌ها بر سلامت ساکنان مجاور فرودگاه‌ در منطقه مورد مطالعه، نیازمند برآورد سهم عملیات‌های فرودگاهی روی غلظت آلاینده‌ها می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و ارزیابی کیفیت هوای مجاور فرودگاه مهرآباد صورت گرفت.

روش کار

مطالعه حاضر از نوع مقطعی می باشد که به منظور مطالعه و بررسی پراکنش آلاینده های CO,TSP,TVOC,NOX اطراف فرودگاه مهرآباد تهران (منطقه 9) صورت گرفت. به منظور انجام این مطالعه مناطق اطراف فرودگاه مهرآباد (بخش های از منطقه 9) به عنوان محل اندازه گیری انتخاب گردید. ابتدا مشخصات و نقشه منطقه مورد نظر مورد از دید موقعیت­های مسکونی و ترافیکی و نزدیکی به فرودگاه بررسی قرار گرفت. با توجه به محدودیت های امنیتی فرودگاه مجوزهای لازم جهت اندازه گیری در تمامی قسمت های فرودگاه صادر نگردید. غلظت آلاینده ها درایستگاه‌های مختلف متفاوت است در بسیاری از مطالعات و براساس رهنمودهای سازمان محیط زیست آمریکا در تحقیقات اندازه‌گیری آلاینده‌های هوا در محیط‌های شهری بهتر است ایستگاه‌ها با موقعیت‌هایی نظیر ایستگاه‌های ترافیکی، ایستگاه‌های مسکونی، ایستگاه‌های شهری دیده شود در این تحقیق نیز باتوجه به متفاوت بودن غلظت آلاینده ها 5 ایستگاه در موقعیت­های مختلف انتخاب گردید. با توجه به جهت باد غالب(غرب به شرق) در شهر تهران یک ایستگاه در مناطق مسکونی، دو ایستگاه در مجاور فرودگاه، یک ایستگاه به عنوان نماینده فرودگاه و یک ایستگاه به عنوان نماینده منطقه پرترافیک جهت پایش یک ساله انتخاب گردید (جدول 1).

 

 

جدول 1- مختصات ایستگاه های مورد اندازه گیری

Table 1. Characteristics of measurement stations

کد

نام ایستگاه

موقعیت انتخابی

A

ضلع شمالی فرودگاه

فرودگاه

B

پشت دیوار فرودگاه

منطقه مجاور فرودگاه

C

فتح

منطقه مجاور فرودگاه

D

هاشمی ـ استادمعین

منطقه پر ترافیک

E

پارک المهدی

منطقه مسکونی


 

 

با توجه به مطالعات کتابخانه ای و بررسی های اولیه 4 آلاینده به عنوان آلاینده های اصلی و احتمالی منتشره از فرودگاه انتخاب گردید. این4 آلاینده عبارتند از: ذرات معلق 10 میکرون، ذرات معلق 5/2 میکرون، ذرات معلق 1 میکرون، مونوکسید کربن، مواد آلی فرار و اکسیدهای ازت. دلیل انتخاب این آلاینده های احتمال انتشار آن­ها از هواپیماها و نقش مهم آن­ها در آلودگی هواست. پس از انتخاب ایستگاه های موردنظر، اندازه گیری با توجه به اهداف و با توجه به دستگاه های در دسترس صورت گرفت. برای اندازه گیری آلاینده های مختلف با توجه به ویژگی ها و حالت فیزیکی آن­ها از تجهیزات مختلف (کالیبره شده) استفاده گردید:

  • LSI-Babuc/A: جهت سنجش گازهای محیطی ساخت کمپانی LSI  ایتالیا (با ورودی 11 کانال سنسورهای مادون قرمز و الکتروشیمیایی) جهت سنجش گازها و بخارات شیمیایی در هوای محیط
  • Dust Trak TSI: دستگاه مدل Echo Pm به روش گراویمتری ساخت کمپانی TCI Tecora ایتالیا اندازه گیری ذرات محیطی به صورت Indoor و Outdoor
  • Phocheck + 5000: اندازه‌گیری­ میزان هیدروکربن‌های فرار (VOCs) مجهز به دتکتور نوع PID در محدوده ppb همراه با کیت کالیبراسیون

به منظور اندازه گیری ها و تعیین تعداد ایستگاه ها از فرمول­های آماری استفاده گردید که بر اساس آن حجم نمونه 280 به دست آمد.

با توجه به محدودیت های زمانی و مالی جهت انجام این مطالعه، مقرر گردید که در هر ماه یک بار اندازه گیری در هر ایستگاه به منظور سنجش مقدار آلاینده ها انجام گردد. اندازه گیری­ها توسط محقق و با دستگاه های اندازه گیری فوق الذکر صورت پذیرفت. برای اندازه­گیری ها در هر ماه، یک روز به صورت تصادفی از بین روزهای آن ماه انتخاب و اندازه گیری در آن انجام پذیرفت. این اندازه گیری به عنوان نماینده آن ماه محسوب گردید. بنابرین در هر ماه یک اندازه گیری برای هر آلاینده و در هر 5 ایستگاه انجام پذیرفت. از این رو برای هر فصل، سه نمونه در طی ماه های مختلف و در ایستگاه های مختلف و برای هر آلاینده انجام پذیرفت. اندازه گیری ها در ساعتی از روز صورت پذیرفت که اوج ترافیک شهری نباشد و از طرف دیگر پیک ساعت پرواز فرودگاه نیز باشد. به منظوردقت در اندازه گیری ها، هر اندازه گیری سه بار تکرار گردید تا نوسانات به حداقل رسیده و میانگین آن­ها به عنوان مقدار اندازه گیری قرائت گردید. برای آنالیز آماری داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده گردید. باتوجه به نتایج تست کلوگراف ـ اسمیرنف مبنی بر نرمال نبودن داده ها از آزمون ناپارمتریک کروسکال ـ والیس و برای مشخص نمودن اختلاف بین میانگین غلظت آلاینده از تست LSD با آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.

 


نتایج

آمار توصیفی آلاینده ها را به تفکیک ایستگاه ها در جدول 2 نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده می شود، میانگین غلظت همه آلاینده ها (به جز دی اکسید نیتروژن) در ضلع شمالی فرودگاه بیش­تر از سایر ایستگاه­های مورد مطالعه است. بیش­ترین میزان غلظت دی اکسید نیتروژن در ایستگاه هاشمی ـ استاد معین به ثبت رسیده است. در ایستگاه پارک المهدی که به عنوان نقطه انتخابی اندازه گیری آلاینده ها در محیط مسکونی به شمار می­رفت، کم­ترین مقدار آلاینده به ثبت رسید. میانگین غلظت آلاینده ها در مناطق پرترافیک بیش­تر از مسکونی و کم­تر از نواحی مجاور فرودگاه بود.

 

 

جدول2- آمار توصیفی آلایندهای اندازه گیری شده به صورت کلی

Table 2. Descriptive statistics of all of the measured contaminants

آلاینده

تعداد

نمونه

میانگین

(انحراف معیار)

ایستگاه های اندازه گیری

( انحراف معیار) میانگین

A

B

C

D

E

PM10 *(میکروگرم بر مترمکعب)

60

1/58 (79/19)

(07/9)67/85

(5/4)25/54

(25/4)08/49

(45/4)33/70

(13/3)5/30

PM2.5**(میکروگرم بر مترمکعب)

60

(43/7) 6/78

(24/42)122

(42)92/83

(6/41)33/88

(13/44)42/86

(2/26)25/57

&PM1(میکروگرم بر مترمکعب)

60

(3/49)109

(87/37)17/130

(6/48)9/108

(8/51)8/107

(9/53)25/114

(49)6/83

TVOCs #(ppb)

60

(64/34)7/155

(5/13)192

(47/10)5/158

(7/17)33/153

(4/15)6/177

(9/9)9/69

مونوکسید کربن (ppm)

60

(2/8)1/36

(13/6)42/47

(3/2)35

(2/2)32

(3/6)39

(85/3)33/27

دی اکسید نیتروژن(ppb)

60

(8/102)360

(4/108)358

(5/115)367

(7/108)350

(3/85)400

(5/96)325

* ذرات معلق کم­تر از 10 میکرون      ** ذرات معلق کم­تر از 5/2 میکرون   & ذرات معلق کم­تر از 1 میکرون  # ترکیبات آلی فرار به صورت کلی     - نکته: این راهنما برای تمامی جداول کاربرد دارد.

 

 


نتایج حاصل از بررسی اختلاف غلظت آلاینده در ایستگاه های مختلف در جدول 3  نشان داده شده است. نتایج آزمون کروسکال ـ والیس نشان داد که بین غلظت آلاینده ها در ایستگاه های مختلف، اختلاف معناداری وجود دارد. این اختلاف برای غلظت NO2در ایستگاه های مختلف معنادار نبود. با این حال آزمون های ناپارامتریک به اختلاف دقیق بین ایستگاه ها را نشان نمی دهد. به منظور تعیین اختلاف غلظت آلاینده های مختلف در ایستگاه های مختلف، از آزمون آنالیز واریانس یه طرفه و تست تکمیلی LSD استفاده شد.

 

 

 

 

 

جدول 3- نتایج حاصل از بررسی اختلاف غلظت آلاینده در ایستگاه های مختلف

Table 3. Results of difference among air contaminants at different stations

پارامترها

PM2.5

PM1

TVOCs

CO

NO2

کای اسکوئر

55/20

9/16

9/47

4/44

4/3

درجه آزادی

4

4

4

4

4

P-value

001/0>

002/0

001/0>

001/0>

5/0

 

 

نتایج نشان داد که میانگین غلظت PM10 در ضلع شمالی فرودگاه با تمامی ایستگاه های موجود دارای اختلاف معنی داری است (001/0> P). این اختلاف میانگین به این معناست که میانگین غلظت این آلاینده در فرودگاه بیش­تر از سایر ایستگاه هاست. غلظت در ایستگاه پشت دیوار فرودگاه دارای اختلاف معناداری بود به این صورت که نسبت به ضلع شمالی فرودگاه و تقاطع استاد معین ـ هاشمی کم­تر و از میدان فتح و پارک المهدی میانگین غلظت بیش­تری دارد (001/0> P). در میدان فتح نیز میانگین غلظت آلاینده دارای ارتباط معنی داری است که تنها از ایستگاه پارک المهدی بیش­تر(05/=P) است ولی میانگین غلظت این آلاینده از سایر ایستگاه ها کم­تر است.  میانگین غلظت در ایستگاه تقاطع هاشمی ـ استاد معین نیز به غیر از ضلغ شمالی فرودگاه، دارای میانگین غلظتی بیش­تری و معناداری به سایر ایستگاه ها می باشد (001/0>P) (جدول 4).

 


جدول 4- نتایج حاصل از بررسی اختلاف غلظت PM10 در ایستگاه های مختلف (آزمون آنالیز واریانس یک طرفه)

Table 4. Results of PM 10 concentration at different stations (one-way ANOVA)

ایستگاه

ایستگاه ها

اختلاف میانگین

P-value

حدود اطمینان

حد پایین

حد بالا

 

ضلع شمالی فرودگاه

پشت دیوار فرودگاه

5/31

001/0>

26/9

9/35

میدان فتح

9/35

001/0>

4/31

4/42

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

4/15

001/0>

8/10

8/19

پارک المهدی

2/55

001/0>

6/50

6/59

 

پشت دیوار فرودگاه

ضلع شمالی فرودگاه

4/35-

001/0>

9/35-

9/26-

میدان فتح

5/4

05/0

0

9

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

1/16-

001/0>

59/20-

58/11-

پارک المهدی

7/23

001/0>

25/19

25/28

 

میدان فتح

ضلع شمالی فرودگاه

36-

001/0>

4/40-

4/31-

پشت دیوار فرودگاه

5/4-

05/0

9-

0

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

6/20-

001/0>

09/25-

08/16-

پارک المهدی

3/19

001/0>

75/14

75/23

 

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

ضلع شمالی فرودگاه

3/15-

001/0>

84/19-

83/10-

پشت دیوار فرودگاه

1/16

001/0>

58/11

59/20

میدان فتح

6/20

001/0>

08/16

09/25

پارک المهدی

8/39

001/0>

33/35

34/44

 

پارک المهدی

ضلع شمالی فرودگاه

2/55-

001/0>

7/59-

6/50-

پشت دیوار فرودگاه

7/23-

001/0>

25/28-

25/19-

میدان فتح

25/19-

001/0>

75/23-

75/14-

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

8/39-

001/0>

3/44-

3/35-

 


نتایج نشان داد که میانگین غلظت PM2.5 در ضلع شمالی فرودگاه با تمامی ایستگاه های موجود دارای اختلاف معنی داری است (05/0> P) (جدول 5). این اختلاف میانگین به این معناست که میانگین غلظت این آلاینده در فرودگاه بیش­تر از سایر ایستگاه هاست. بر این اساس غلظت این آلاینده در فرودگاه از سایر ایستگاه ها بیش­تر است ولی اختلاف معنی داری بین سایر ایستگاه ها با یکدیگر وجود ندارد (05/0<P). آزمون فرض نشان می دهد که غلظت آلاینده PM2.5 در فرودگاه بیش­تر از مناطق پرترافیک است. میانگین غلظت در مناطق پرترافیک بیش­تر از مناطق مسکونی است ولی این احتلاف از لحاظ آماری معنادار نیست. فرودگاه نیز نسبت به مناطق مسکونی اختلاف میانگین معناداری دارد.


 


جدول5 - نتایج حاصل از بررسی اختلاف غلظت PM2.5 در ایستگاه های مختلف (آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تست تکمیلی LSD)

Table 5. Results of PM 2.5 concentration at different stations (one-way ANOVA-LSD test)

ایستگاه

ایستگاه ها

اختلاف میانگین ها

P-value

 

حدود اطمینان

حدپایین

حد بالا

 

ضلع شمالی فرودگاه

پشت دیوار فرودگاه

1/38

023/0

5/5

6/70

میدان فتح

6/33

043/0

11/1

22/66

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

6/35

033/0

03/3

14/68

پارک المهدی

7/64

001/0>

2/32

3/97

 

پشت دیوار فرودگاه

ضلع شمالی فرودگاه

1/38-

023/0

6/70-

5/5-

میدان فتح

4/4-

79/0

37-

1/28

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

5/2-

88/0

05/35-

05/35

پارک المهدی

6/26

11/0

9/5-

2/59

 

میدان فتح

ضلع شمالی فرودگاه

6/33-

04/0

2/66-

1/1-

پشت دیوار فرودگاه

4/4

8/0

1/28-

37

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

9/1

91/0

6/30-

5/34

پارک المهدی

1/31

06/0

5/1-

6/63

 

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

ضلع شمالی فرودگاه

6/35-

03/0

1/68-

03/3-

پشت دیوار فرودگاه

5/2

88/0

05/30

05/35

میدان فتح

9/1-

91/0

4/34-

6/30

پارک المهدی

1/29

07/0

4/3-

7/61

 

پارک المهدی

ضلع شمالی فرودگاه

7/64-

001/0>

3/97-

2/32-

پشت دیوار فرودگاه

6/26-

11/0

2/59-

9/5

میدان فتح

1/31-

06/0

6/63-

5/1

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

1/29-

07/0

7/61-

4/3

 


در مورد آلاینده PM1، اختلاف آماری معناداری بین ایستگاه ضلع شمالی فرودگاه و پارک المهدی یافت شد (002/0=P). اختلاف میانگین غلظت تنها بین فرودگاه و مناطق مسکونی یافت شد. با وجود بیش­تر بودن میانگین غلظت، ارتباط آماری معناداری بین مناطق پرترافیک و مسکونی و همچنین فرودگاه و مناطق پرترافیک وجود نداشت (جدول 6).


جدول6 - نتایج حاصل از بررسی اختلاف غلظت PM1 در ایستگاه های مختلف

(آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تست تکمیلی LSD)

Table 6. Results of PM 1 concentration at different stations (one-way ANOVA-LSD test)

ایستگاه

ایستگاه ها

اختلاف

میانگین ها

P-value

حدود اطمینان

حد پایین

حد بالا

ضلع شمالی فرودگاه

پشت دیوار فرودگاه

2/21

28/0

5/18-

61

میدان فتح

3/22

26/0

4/17-

08/62

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

9/15

42/0

8/23-

6/55

پارک المهدی

5/46

02/0

76/6

2/86

پشت دیوار فرودگاه

ضلع شمالی فرودگاه

25/21-

29/0

61-

5/18

میدان فتح

08/1

96/0

66/38-

8/40

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

33/5-

79/0

08/45-

4/34

پارک المهدی

25/25

21/0

5/15-

65

میدان فتح

ضلع شمالی فرودگاه

33/22-

26/0

08/62

4/17

پشت دیوار فرودگاه

08/1-

96/0

8/40-

6/38

تقاطع هاشمی ـ استاد معین

4/6-

74/0

16/46-

3/33

پارک المهدی

1/24

22/0

6/15-

9/63

تقاطع هاشمی ـ استادمعین

ضلع شمالی فرودگاه

9/15-

43/0

6/55-

8/23

پشت دیوار فرودگاه

3/5

79/0

4/34-

1/45

میدان فتح

4/6

75/0

3/33-

1/46

پارک المهدی

6/30

13/0

16/9-

3/70

پارک المهدی

ضلع شمالی فرودگاه

5/46-

.