مکان گزینی و بهینه سازی پوشش دوربین های مدار بسته به منظور حمایت از مونیتورینگ بهتر با استفاده از الگوریتم S-ROPE و بصری سازی سه بعدی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استاد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10.22034/jest.2019.37346.4361

چکیده

زمینه و هدف: در جوامع مدرن مونیتورینگ براساس دوربین های مداربسته مسئله‌ای ضروری برای حفظ محیط زیست و امنیت اجتماعی بشمار می آید. بهینه سازی شبکه های دوربین و نحوه طراحی شبکه آن ها از جمله چالش های مطالعات شبکه های دوربین می باشد. هدف از این مقاله توسعه شیوه ای مکانمند برای یافتن پیکربندی دوربین های مداربسته جهت ایجاد حداکثر پوشش تصویری ممکن در یک فضای شهری می باشد.
روش بررسی: به طور کلی این پژوهش در دو مرحله انجام می گیرد. در مرحله اول اعمال الگوریتم مکانیابی دوربین ها در فضای دو بعدی صورت می پذیرد و خروجی بدست آمده از آن در مرحله دوم در فضای سه بعدی و به صورت بصری تجزیه وتحلیل می گردد. اولین مرحله با استفاده از نرم افزار ArcGIS و زبان برنامه نویسی پایتون انجام پذیرفت و از الگوریتم S-ROPE به عنوان روشی با میزان دقت بالا در زمینه استقرار دوربینها استفاده شد. ضمن اینکه تعدیلاتی در الگوریتم شامل زاویه دید و غیر باینری بودن منطقه انجام گرفت. درمرحله دوم مدلسازی سه بعدی در محیطcity Engine برای اعتبارسنجی خروجی بدست آمده در یک محدوده شهری استفاده شد.
یافته ها: با الگوریتم S-ROPE یک مکان گزینی اتوماتیک برای دوربین ها انجام گرفت به گونه ای که مساحت 1798.28 متر مربع از کل مساحت 1953.98 مترمربعی محدوده مطالعاتی، یعنی 92%، تحت پوشش قرار گرفت. پس از بررسی سه بعدی تنها دو عدد دوربین به مجموع دوربینها برای پوشش 100% اضافه گردید.
بحث و نتیجه گیری: با روش پیشنهادی اولاً در تعداد دوربین های بکار رفته به تعداد قابل توجهی صرفه جویی صورت می پذیرد و در عین حال بیشترین پوشش ممکن نیز بدست خواهد آمد. تنها چالش پیش رو زمان اجرای فرآیند برای مساحت های بزرگ می باشد که با توجه به غیر آنی بودن ماهیت مسئله، خللی در روش پیشنهادی ایجاد نمی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات