بهینه‌سازی فرایند Soil washing در حضور ترکیبات Tween 80 و EDTA در حذف آلاینده‌های PAHs و کادمیوم از خاک‌های آلوده با روش BBD

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشکده بهداشت

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/jest.2019.35362.4238

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی ناشی از ترکیبات نفتی (PAHs) و فلزات سنگین به دلیل خاصیت تجمعی و سمیت بالا، باعث مشکلات عمده زیست محیطی می شود. این ترکیبات با آنکه در هوا و آب ردیابی شده اند، اما خاک پذیرنده نهایی و اصلی به شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی فرایند Soil Washing در حضور ترکیبات Tween 80 و EDTA در حذف آلاینده های PAHs و کادمیوم از خاک های آلوده با روش طراحی باکس بنکن مورد بررسی قرارگرفت. فرایند شستشوى خاک با استفاده از سورفکتانت ها یک فن آورى فیزیکوشیمیایی با کارایی بالا جهت خروج فنانترن و کادمیوم از محیط خاکی و انتقال آنها به فاز آبى می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه کارایی فرایند با روش طراحی باکس بنکن به همراه روش پاسخ سطح برای طراحی آزمایش و بهینه سازی پارامترهایی چون غلظت سورفکتانت در محدوده mg/L 1000، 1500 و 2000، زمان شستشو برابر 2، 12 و 24 ساعت با نسبت حجم محلول سورفاکتانت به خاک (ml/g) (v/w) 10، 20 و 30 بررسی شد. به نمونه های خاک آلوده با غلظت های بالایی از فنانترن (mg/kg 500) و کادمیوم (mg/kg 80)، سورفکتانت Tween 80 و EDTA اضافه شد. غلظت نهایی فنانترن و کادمیوم توسط دستگاه HPLC و دستگاه طیف سنج جذب اتمی (ASS) سنجش شد.
یافته ها: نتایج نشان داد کارایی فرایند در شرایط بهینه برای جداسازی 76% فنانترن و 81% کادمیوم در غلظت های جداگانه Tween 80 و EDTA به مقدار mg/L 2000 ، نسبت محلول سورفکتانت به خاک L/S (v/w) 30، زمان شستشو 2 ساعت بدست آمد. غلظت سورفکتانت (0001/0P

کلیدواژه‌ها