ارزیابی پایداری روش‌های مدیریت زباله جامد شهری در شهر مشهد با استفاده از شاخص ردپای اکولوژیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه گرگان

3 سازمان مدیریت پسماند مشهد

10.22034/jest.2019.26257.3522

چکیده

زمینه و هدف: مدیریت پایدار زباله یکی از شاخص‌های توسعه پایدار و همچنین یکی از معیارهای تعیین شهرهای سبز در دنیا است. سناریوهای سیستم مدیریت زباله جامد شهری در شهر مشهد شامل کمپوست، ورمی کمپوست، لندفیل با و بدون بازیابی انرژی، بازیافت کاغذ، بازیافت لاستیک، بازیافت آسفالت، بازیافت پلاستیک‌های پت، پلی استایرن و پلی اتیلن با دانسیته کم است. در این مطالعه، ردپای اکولوژی گزینه‌های مدیریت زباله شهری تعیین و تاثیرات محیط زیستی آنها مقایسه شد.
مواد و روش‌ها: اقرات زیست محیطی سیستم مدیریت پسماند شهری، با روش ردپای اکولوژی تجمعی ارزیابی شد. رد پای اکولوژی تجمعی بر اساس ردپای اکولوژی انرژی فسیلی، زمین کشت شده و جنگل محاسبه شد. داده‌های مورد نیاز برای محاسبات از سازمان مدیریت پسماند مشهد و منابع علمی حمع‌آوری شد.
یافته‌ها: بر طبق نتایج رد پای اکولوژی تجمعی، بازیافت مفیدترین و مناسب‌ترین گزینه‌ها به ویژه از نظر ردپای اکولوژی جنگل هستند. علیرغم این حقیقت که این کارخانه‌های بازیافت ردپای انرژی فسیلی بیشتری (44/0-1/0 هکتار ) نسبت به سایر موارد دارند. مقدار منفی به این معنی است که سیستم جهانی به طور زیست محیطی، به دلیل بازیابی منابع، مفید است. لندفیل نشان داد که بیشترین ردپای اکولوژی تجمعی (192027 هکتار) را دارد، گرچه ردپای زمین کشت شده آن نسبت به سایر گزینه‌های مدیریت کمتر است.

کلیدواژه‌ها