بررسی ابعاد ژئوپولیتیک -محیط زیستی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس (از منظر حقوق بین الملل)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسنده

دانشجو دانشگاه علوم و تحقیقات مدرس دانشگاه مدرس دانشگاه آزاد شهر قدس

10.22034/jest.2019.18736.2806

چکیده

ساخت جزایر مصنوعی براساس کنواسیون 1982 حقوق دریاها مجاز شناخته شده است وکشورها مجاز می باشند در حوزه حاکمیتی خود با رعایت شرایط خاصی مبادرت به ایجاد جزایر مصنوعی نمایند. یکی از دریاهای منطقه ای که علاقه زیادی به ساخت جزایر مصنوعی توسط دولتها در آن وجود دارد، خلیج فارس است. ساخت جزایر مصنوعی درحوزه خلیج فارس سبب شده تا این موضوع با حساسیت بیشتری از سوی کشورهای منطقه به ویژه ایران دنبال شود. با توجه به اصل اطلاع رسانی در حقوق بین الملل محیط زیست کشورهای سازنده جزایر مصنوعی باید اطلاعات لازم را در زمینه ساخت و ویژگی های جزایر مصنوعی خود به کشورهای دیگر ارائه دهند. بدیهی است که ساخت جزایر مصنوعی در حال گسترش بوده و باعث بروز بحران های زیست محیطی بسیاری از جمله افزایش تیرگی و گل آلود شدن آب و جا به جایی رسوبات کنار ساحل شده است. در این مقاله آثار تخریبی ساخت جزایر مصنوعی در محیط زیست خلیج فارس و تاثیر گسترش فضای سرزمینی و جدید از منظر ژئوپولیک و همچنین ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی های حقوقی نشان می دهد که با توجه به تعدیل مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل مدرن در زمینه استفاده از محیط زیست و توسعه پایدار، کشورهای سازنده جزایر مصنوعی تحت شرایط خاصی حق ساخت آنها را خواهند داشت. با این همه، آیا شرایط مقرر در وضعیت کنونی حقوق بین الملل محیط زیست کافی می باشد و تا چه حد دولتهای سازنده جزایر مصنوعی این شرایط را عملا مد نظر قرار می دهند، نیاز به تأملات حقوقی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها