حذف گاز NO2 به وسیله برخی جاذب های طبیعی با استفاده از روش جذب سطحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد، ایران

10.22034/jest.2019.44760.4697

چکیده

زمینه و هدف: نیتروژن دی اکسید (NO2) یکی از خطرناک‌ترین آلاینده‌ها در محیط زیست است. NO2 در غلظت‌های بالا قطعا سبب ایجاد آسیب‌های ریوی می‌شود. مجاورت با مقادیر متوسط آن (ppm 50) در یک دوره کوتاه مدت، سوزش چشم، بینی و گلو، سرفه، خلط خونی، تنگی نفس و درد سینه را ایجاد می‌کند و تماس با غلظت‌های بالای آن (بالاتر از ppm 100) می‌تواند به ادم ریوی و نهایتا مرگ منجر شود. بنابراین، حذف این آلاینده از هوا اهمیت به سزایی برای محیط زیست دارد.
روش بررسی: در این کار، حذف گاز NO2 به روش جذب سطحی، بر روی برخی جاذب‌های طبیعی شامل پوسته تخم مرغ، پوست درخت اوکالیپتوس، دانه گیاه رازیانه، برگ درخت کاج، تفاله چای و کاه گندم مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، اثر برخی شرایط تجربی بر جذب سطحی شامل طول ستون جاذب و مقدار NO2 اولیه بررسی شده است.
یافته‌ها: مطلوب‌ترین درصد جذب با طول ستون جاذب 50 سانتی‌متر و مقدار NO2 اولیه 3/6 میلی‌مول به دست می‌آید. علاوه‌بر-این، دانه گیاه رازیانه و پوسته تخم مرغ می‌توانند به ترتیب 8/96 و 1/92% از گاز NO2 را در شرایط بهینه جذب نمایند.
بحث و نتیجه‌گیری: از میان جاذب‌های استفاده شده، مناسب‌ترین جاذب‌ها برای فرایند جذب سطحی، دانه گیاه رازیانه و پوسته تخم مرغ می‌باشند. همچنین، داده‌های تعادلی با ایزوترم‌های جذب سطحی لانگمویر، فروندلیش، تمکین و هارکین- جورا برازش شدند و نتایج حاصل نشان داد که ایزوترم هارکین- جورا بهتر از سایر ایزوترم‌ها، نتایج تجربی را توصیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها