بررسی اصل بنیادین بازدارندگی در حقوق بین الملل زیست محیطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استادیار/ دانشگاه اصفهان

10.22034/jest.2019.45943.4756

چکیده

اساسا حقوق بین الملل محیط زیست مبتنی بر اصل بازدارندگی، اقدامات احتیاطی و در نهایت ایجاد مسئولیت برای آلوده کننده جهت رفع آلودگی، جبران خسارات و بازگرداندن وضع به حال سابق نسبت به مولفه های آسیب دیده محیط زیست بوده و هدف غایی آن، حفاظت و سالم سازی محیط زیست جهانی از آلودگی و آسیب های احتمالی است. این هدف در قالب التزام قانونی به تعهدات اولیه و مقررات موضوعه و در ادامه تحمیل مسئولیت بین المللی بعنوان تعهد ثانویه در نقض تعهدات اولیه اجرا میشود. لذا اصل بنیادین بازدارندگی، قاعده ای اساسی در سیاستهای توسعه محور و پایدار در ارتباط با بهره برداری از منابع طبیعی و جنبه های اکولوژیکی کشورها محسوب میشود که از یکسو معطوف به پیشگیری از ایجاد آلودگی و تخریب محیط زیست و از سوی دیگر متضمن اقدامات سیستماتیکِ حفاظتی و احتیاطی کشورها و سایر اشخاص حقوق بین الملل نسبت به فعالیتهای زیست محیطی و بهره برداری از منابع طبیعی تحت حاکمیت و صلاحیت ملی میباشد.

کلیدواژه‌ها