مروری بر استفاده از موانع واکنش دهنده نفوذپذیر جهت پاکسازی آب های زیرزمینی آلوده

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

10.22034/jest.2019.41252.4525

چکیده

زمینه و هدف: آب‌های زیرزمینی، مهم‌ترین منابع تامین آب شرب جوامع بشری محسوب می‌شوند. این منابع به دلیل قرار گرفتن در معرض طیف گسترده‌ای از آلاینده‌ها مورد تهدید جدی قرار دارند. بنابراین، با توجه به کمبود منابع آب شیرین و اهمیت پاکسازی و حفظ آن‌ها، به بررسی استفاده از موانع واکنش‌دهنده نفوذپذیر (Permeable Reactive Barriers: PRBs)، به عنوان روشی پایدار برای پاکسازی در محل از آب‌های زیرزمینی آلوده پرداخته شد.
روش بررسی: در این مطالعه، به بررسی پژوهش‌های انجام شده در ایران و سایر کشورها طی سال‌های مختلف در زمینه استفاده از فناوری PRB جهت پاکسازی آب‌های زیرزمینی آلوده (بررسی مواردی از جمله طراحی، بسترهای واکنش‌دهنده مورد استفاده، مزایا و محدودیت‌های این روش) پرداخته شد.
یافته‌ها: فناوریPRB ، از طریق فرآیندهایی نظیر جذب، ترسیب و تجزیه آلاینده‌های موجود در آب زیرزمینی، هنگام عبور جریان از میان موانع، سبب تصفیه آب می‌شود. مطابق بررسی‌های انجام شده، با انتخاب بسترهای واکنش‌دهنده مناسب بر اساس آلاینده‌های مورد نظر، این فناوری قادر به کاهش قابل توجه آلاینده‌ها است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به پتانسیل آسیب‌پذیری منابع آب زیرزمینی، اهمیت پاکسازی آن‌ها و از طرفی پیچیدگی‌های موجود در خواص خاک و مشخصات آبخوان، انتخاب روشی مناسب و پایدار جهت پاکسازی آلودگی در یک منطقه بسیار قابل توجه است. فناوری PRB، قابلیت تصفیه طیف وسیعی از آلاینده‌ها را دارد. برای بهبود عملکرد آن‌، انتخاب مواد واکنش‌دهنده مناسب و همچنین درک درست مکانیسم حذف آلاینده‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با وجود تحقیقات گسترده در زمینه استفاده از این فناوری، هم‌چنان مطالب بسیاری وجود دارد که باید مطالعه و بررسی شود.

کلیدواژه‌ها