تأثیر غلظت های اسید هیومیک برقلیاییت و رها سازی عناصر غذایی خاک، جوانه زنی و شاخص رشد چمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار خاکشناسی، دانشگاه پیام نور اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار خاکشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

5 استادیار خاکشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22034/jest.2019.44326.4666

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: امروزه توسعه فضای سبز پایدار، نیازمند شناخت راهکارهای مناسب می باشد. بنابراین در این پژوهش، از اسیدهیومیک بعنوان کاهنده قلیائیت و افزاینده دسترسی عناصرغذایی در خاک و بهبود رشد چمن استفاده شده است.
روش بررسی : آزمایش‌ بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی درسال 1396 در قطعه زمینی(کلانشهراهواز) به 30 کرت برای چمن سردسیری و گرمسیری تقسیم و با پنج غلظت اسیدهیومیک(صفر، 75/0، 5/1، 25/2 و 75/3میلیگرم درلیتر) و سه تکرار برای هر غلظت در فاصله زمانی ده روزه در نظر گرفته شد. سپس خصوصیات شیمیایی (عناصرغذایی، شوری و قلیاییت ) و فیزیکی خاک در این کرتها مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داده، با افزایش غلظت اسیدهیومیک کاربردی در این کرتها، مقدار رهاسازی عناصرغذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد، آهن، روی، مس، منگنز، بور و مولیبدن در خاک افزایش می یابد. در تجزیه و تحلیل آماری، ضریب همستگی اسپیرمن میان دو متغیر غلظت اسید و میزان مواد غذایی برابر 949/0 حاصل گردیده است. با توجه به اینکه این مقدار مثبت است بنابراین می‌توان گفت این دو متغیر رابطه‌ی مستقیمی باهم دارند و مقدار بالای این ضریب نشان از قوی بودن رابطه‌ی میان دو متغیر داردنتایج آزمایش درصد جوانه‌زنی، بذور این چمن در پتری دیش با پنج غلظت‌ فوق نشان داد، درصد جوانه‌زنی با افزایش غلظت اسیدهیومیک کاهش یافته است. آزمایش طول و وزن تر ریشه چمن با افزایش غلظت اسیدهیومیک افزایش یافته.
بحث و نتیجه گیری: کاربرد اسیدهیومیک باعث کاهش قلیاییت و رهاسازی عناصرغذایی در خاک شده و باعث بهبود رشد چمن نسبت به شاهد شده است.

کلیدواژه‌ها