بررسی ایزوترم جذب سطحی سرب توسط ژل نانوفیبرکیتین تهیه شده از میگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه آلودگی محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22034/jest.2019.30288.3876

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: پساب صنایع مختلف حاوی طیف وسیعی از فلز سنگین و سمی سرب هستند که به علت انحلال پذیری بالای آن در محیط‌های آبی سبب ایجاد مسمومیت توسط مصرف‌کننده می‌گردد. فرآیند جذب سطحی با پلیمرهای طبیعی به دلیل عدم سمیت در محیط، در دسترس بودن و تجزیه پذیری روشی نوین و مناسب برای تصفیه آلاینده‌ها محسوب می‌شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی ایزوترم‌ جذب سطحی سرب توسط نانوفیبرکیتین بوده است.
روش بررسی: در این مطالعه از ژل نانوفیبرکیتین تهیه شده از میگو جهت جذب فلز سرب استفاده شد. برای شناسایی ساختار این جاذب، از میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) استفاده شد. جهت بررسی توان جذب این فلز، متغیرهایی همچون pH، غلظت اولیه سرب و درصد دوز جاذب مورد بررسی قرار گرفتند. برای مطالعه ایزوترم جذب، مدل‌های دو پارامتری لانگمویر، فرندلیچ، تمکین و دابنین-رادوشکویچ و مدل‌های سه پارامتری ردلیچ -پترسون و سیپس بررسی و مقایسه شدند و بالاترین ضریب همبستگی(R2) به عنوان بهترین مدل ایزوترم جذب سرب انتخاب گردید.
یافته‌ها: با توجه به نتایج بدست آمده، داده‌ها با دو مدل سیپس ( R2=9992/0) و لانگمویر(R2=9996/0) مطابقت بیش‌تری داشتند و با توجه به تصاویر TEM، ماده مورد استفاده دارای قطر کمتر از 100نانومتر (محدوده نانومتری) بوده است.
نتیجه گیری: تطابق بهتر داده‌ها با دو مدل سیپس و لانگمویر با توجه به بیش‌تر بودن ضریب R2 بیانگر همگن بودن ساختار جاذب و تک‌لایه‌ای بودن فرایند جذب سطحی سرب بوده است. قرارگیری پارامتر RL بدست آمده از مدل لانگمویر در محدوده صفر و یک، بیانگر مطلوب بودن سیستم جذبی این مدل بود. همچنین با توجه به تصاویر TEM تهیه شده، نانوفیبرکیتین دارای ساختار فیبری و شبکه‌ای بوده است.

کلیدواژه‌ها