تحلیل راهبردهای بیابان‌زدایی منتج از مدل‌های تصمیم‌گیری با استفاده از توابع انتخاب اجتماعی، مطالعه موردی: منطقه خضر آباد یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه محیط زیست، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران* (مسوول مکاتبات)

2 هیات علمی دانشگاه تهران

10.22034/jest.2019.29505.3807

چکیده

به منظور ارزیابی راهبردهای بیابان‌زدایی و ارائه راهبردهای بهینه با در نظر گرفتن مجموع معیارهای موثر از مدل‌های مختلف تصمیم‌گیری استفاده می‌شود که گاهاً نتایج اولویت‌بندی این مدل‌ها با هم همخوانی ندارد. این مسئله بستگی به ماهیت مدل، معیارهای در نظر گرفته شده و چگونگی وزن‌دهی معیارها توسط متخصصان به صورت گروهی دارد. لذا لازم است توابعی ارائه شود که از میان راهبردهای ارائه شده در هر منطقه توسط مدل‌های مختلف، ارجحیت راهبردها به صورت گروهی و نهایی ارائه شود. در این مقاله سعی شد این مهم توسط توابع انتخاب اجتماعی به انجام رسد. در این میان از سه تابع نانسون، کیم نی و کوپلند استفاده شد و راهبردهای بیابان‌زدایی منتج از 13 مدل تصمیم‌گیری در منطقه خضرآباد یزد مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از توابع مذکور بیانگر این موضوع بود که ترتیب ارجحیت راهبردهای 20 P A33 P A31 P A23 P A18 A بهترین ترتیب راهبردهای ارائه شده می‌باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح‌های کنترل و کاهش اثرات بیابان‌زایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه-بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها