پسا-فرآوری ترکیبات هیوماتی حاصل از استخراج قلیایی زغال‌سنگ‌های لیگنایت با استفاده از فناوری‌ غشایی جهت تولید هیومیک اسید با درصد خلوص بالا

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه مهندسی فناوری صنایع غذایی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.

3 استاد، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

5 دانش آموخته دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم، گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

6 دانشیار، گروه مهندسی فناوری صنایع غذایی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.

10.22034/jest.2019.36816.4333

چکیده

زمینه و هدف: هیومیک اسید، ماده اولیه با ارزشی برای طیف گسترده‌ای از محصولات با کاربردهای کشاورزی، دارویی/پزشکی، شیمیایی/الکتروشیمیایی، مکمل‌های غذا-دارویی و غیره است که خواص ویژه این مواد، کمیت/کیفیت و درصد خلوص‌شان، به‌طور مستقیم کاربرد آنها در این زمینه‌ها را تعیین می‌کند. به‌منظور تولید محصول هیومیک اسید با خواص کمی/کیفی مطلوب، جداسازی ترکیبات فولوات و ناخالصی-های غیرآلی از هیومات‌های قلیایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
روش بررسی: در این پژوهش، ترکیبات هیومیکی حاوی هیومات‌ و فولوات حاصل از استخراج قلیایی زغال‌سنگ‌های لیگنایت توسط یک سامانه جداسازی غشایی مورد فرآیند قرار گرفتند. یک غشای پلیمری فراپالایه از جنس پلی‌سولفون و با اندازه حفرات kDa 5 در یک ماژول قاب و صفحه‌ای برای فرآیند جداسازی درنظر گرفته شد. اثر پارامترهای عملیاتی فرآیند مانند اختلاف فشار غشایی در سه سطح (1، 2، 3 و bar 4) و نرخ جریان حجمی خوراک در پنج سطح (5، 15، 25، 35 و ml/sec 45) بر شار تراوه ترکیبات فولوات و درصد گرفتگی غشا و همچنین بر درصد خلوص و محتوای خاکستر محصول نهایی هیومیک اسید ارزیابی گردید. مقدار کمی/کیفی عناصر غیرآلی در ساختار هیومیک اسید نیز توسط طیف‌سنجی‌های ICP-OES و FT-IR تعیین شد

کلیدواژه‌ها