طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مکانی-زمانی جهت برنامه‌ریزی تخصیص وظایف امدادرسانان پس از زلزله

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه RS/GIS، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

3 استاد، دانشکده عمران-نقشه‌برداری، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران

10.22034/jest.2019.31884.4003

چکیده

زمینه و هدف: یکی از وقایعی که ایران، به دلیل وجود گسل‌های فراوان در گستره‌ی جغرافیایی خود، از آن بسیار متأثر است، زمین‌لرزه می‌باشد. در این زمینه، اولین و اساسی‌ترین اقدامی که پس از وقوع زمین‌لرزه بایستی بطور جدی مدنظر قرار گیرد، امداد و نجات است. امدادرسانی مناسب و مدیریت صحیح و کارآمد نیروهای امداد و نجات، بطور قابل ملاحظه‌ای باعث کاهش خسارات زمین‌لرزه، به خصوص خسارات جانی می‌شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل‌سازی مکانی- زمانی فعالیت‌ها و افراد، سیستمی جهت کمک به مدیریت امداد و نجات پس از زمین‌لرزه، ارائه می‌شود که براساس آن، تخصیص بهینه امدادرسانان به فعالیت‌ها، صورت می‌پذیرد.
روش بررسی: با توجه به هدف پژوهش، الگوریتم مناقصه و مزایده‌گذاری اقتصادی (Auction) که توانایی مدل‌سازی پویایی محیط و تغییرات زمان را داراست، انتخاب و مدلی با استفاده از آن و پارامترهای اثرگذار در بحث تخصیص افراد به فعالیت‌ها در امدادرسانی زمین‌لرزه نظیر تخصص افراد، زمان انجام فعالیت‌ها و فاصله افراد تا محل حادثه، طراحی می‌گردد.
یافته‌ها: یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری مکانی- زمانی جهت برنامه‌ریزی و بهبود تخصیص وظایف امدادرسانان در بحران زمین‌لرزه در یک محیط شهری برای گروه‌های امداد و نجات پیاده‌سازی و اجرا گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: قابلیت اجرایی الگوریتم مکانمند - زمانمند و پویای ارائه شده برای انجام تخصیص وظایف به افراد، با شبیه-سازی و پیاده‌سازی فعالیت‌های گروه‌های امداد و نجات زمین‌لرزه در محیط سیستم‌های اطلاعات مکانی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها