بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب اشامیدنی شهرستان جیرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آلودگی و بیوتکنولوژی محیط زیست

2 حق التدریس دانشگاه باقر اباد جیرفت

10.22034/jest.2019.43941.4649

چکیده

زمینه و هدف: ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی مبنای قضاوت قابل شرب بودن آن است. تغییرات نامطلوب در این پارامترها می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند. لذا هدف این مطالعه بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب شرب و مقایسه آن با استانداردهای ملی و سازمان حفاظت محیط زیست است. این مطالعه از نیمه دوم سال 96 آغاز و تا نیمه اول سال 97 ادامه یافت.
روش‌ بررسی: 33 نمونه به طور مستقیم از شبکه توزیع آب شهر جیرفت جمع آوری گردید. آزمایشات فیزیکی و شیمیایی شامل هدایت الکتیریکی، pH، کدورت، کلر باقی مانده، جامدات محلول (TDS)، فلوراید و نیترات بوده که بر اساس روش‌های مندرج در استاندارد متد صورت گرفت و آزمایشات میکروبی نیز شامل کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی با روش تخمیر چند لوله‌ای انجام شد.
یافته‌ها: میانگین پارامترهای اندازه‌گیری شده به ترتیب هدایت الکتریکی 96/720 میکروزیمنس بر سانتی‌متر، کدورت NTU53/0،pH86/7 ، کل جامدات محلول 8/397، کلر باقیمانده 32/0، نیترات 77/11 و کلر باقیمانده 66/0 میلی گرم در لیتر بود. به جز نیترات و TDS که بالاتر از استاندارد ملی بودند سایر پارامترها استانداردهای ملی و EPA آب آشامیدنی را برآورده نمودند. همچنین کیفیت بهداشتی آب شبکه توزیع شهر جیرفت نیز مشکل آفرین نبود و در حد استاندراد ملی و EPA قرار داشت.
نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان گفت آب شرب شبکه توزیع شهر جیرفت از نظر فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مشکلی برای آشامیدن نداشته و ایمن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها