مدلسازی عددی پدیده جوی مسبب آبگرفتگی در نواحی ساحلی خلیج فارس‎

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس

2 گروه محیط زیست، پژوهشکده خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس

10.22034/jest.2019.39446.4451

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به مدلسازی عددی پدیده جوی مسبب آبگرفتگی سواحل ایرانی خلیج فارس که تاریخ در روز 19 مارس سال 2017 به وقوع پیوست پرداخته است.
روش بررسی: مدل عددی مورد استفاده، نسخه 3.8.1 مدل WRF با هسته دینامیکی ARW می‌باشد که به کمک این مدل اقدام به ریز مقیاس نمایی و در واقع مدلسازی در منطقه انتخابی با مشخصات مرکزی عرض 27 درجه و 30 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی51 درجه و 30 دقیقه شرقی با قدرت تفکیک 10 کیلومتر گردیده است و نهایتا بعد از بررسی خروجی های مدل اقدام به تحلیل‌ این خروجی‌ها شده است.
یافته‌ها: بعد از انجام مدلسازی عددی به کمک مدل WRF مشخص گردید که خروجی حاصل از مدلسازی پارامترهای جوی در منطقه مورد مطالعه با تعدادی از داده‌های واقعی اندازه‌گیری شده در ایستگاه بخصوص دمای خشک و فشار تقریبا برابر بوده و همینطور تحلیل نقشه و نمودارهای تولید شده به کمک مدل حکایت از وقوع یک توفان‌های تندری سوپر سلولی که نتیجه آن خرد انفجارهای شدیدی است که بر روی سطح دریا در نزدیک سواحل بندر دیر رخ داده است و نهایتا سبب ایجاد چهار موج و آبگرفتگی در این سواحل شده است.
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از خروجی‌های مدل عامل اصلی رخداد این آبگرفتگی، وقوع یک توفان تندری سوپر سلول بر روی خلیج فارس و در فاصله‌ی نزدیک به سواحل بندر دیر تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها