اثرات پیش بینی شده احتمالی تغییر اقلیم بر اکوسیستم های ساحلی مانگرو بوشهر با تاکید بر متغییرهای دما و بارش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، پژوهشکده خلیج فارس. دانشگاه خلیج فارس. بوشهر، ایران.

2 اداره کل محیط زیست استان بوشهر

10.22034/jest.2019.30667.3907

چکیده

زمینه و هدف : تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از گسترده ترین و مهمترین مخاطرات زیست محیطی است. هدف این مطالعه بررسی روند دمای حداقل، حداکثر و بارندگی در دوره گذشته بوشهر و پیش بینی آینده اقلیمی آن تا انتهای سال 2100 میلادی و همچنین اثرات احتمالی پیش بینی شده بر اکوسیستم های جنگلی مانگرو استان بوشهر می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه از روش ریزمقیاس رگرسیونی SDSM و از مدل GCM کانادایی CanESM2 در سه سناریو RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 و مدل HadCM3 در سناریو A2 برای شبیه سازی داده های اقلیمی ایستگاه سینوپتیک بوشهر در دوره های پایه، مشاهداتی و آتی (2100-2010) استفاده شد. همچنین اعتبارسنجی مدل با پنج شاخص آماری و عدم قطعیت مدل با روش بوت استرپ محاسبه شد.
یافته ها: میزان افزایش دمای میانگین فصل زمستان و تابستان در طول دوره 47 ساله به ترتیب 8/1 و 7/1 درجه سانتی‌گراد بوده است. پیش‌بینی آینده اقلیمی دمای بیشینه و کمینه در مدل CanESM2 و HadCM3 بیشترین افزایش را در ماه‌های سرد سال نشان دادند. همچنین دمای پیش‌بینی شده مدل CanESM2 در ماه های گرم از دمای کنونی کمتر خواهد بود. شبیه سازی متغییر اقلیمی بارش در مدل HadCM3 افزایش بارش را در فصل تابستان و پاییز و مدل CanESM2 افزایش بارش را برای همه فصول سال نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری : هر دو مدل زمستان های گرم تری را در دهه های آتی برای استان بوشهر پیش بینی کردند. با پیش بینی طولانی شدن فصل گرم در مدل CanESM2 ممکن است زمان جوانه زنی و گل دهی مانگروها طولانی تر و از سه ماه به شش ماه تغییر یابد. در صورتی که افزایش بارش های پیش بینی شده به صورت ریزش های حدی نباشند می توانند همراه با افزایش دما باعث رشد و توسعه بیشتر مانگروها شوند.

کلیدواژه‌ها