بررسی میزان آلودگی فلز روی در منابع خاک و امکان سنجی حذف آن در شرایط گلخانه ای توسط گیاه Pharagmites australis

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

آلودگی و بیوتکنولوژی محیط زیست

10.22034/jest.2019.28406.3720

چکیده

زمینه و هدف: فلزات سنگین از موارد تهدید کننده سلامت اکوسیستم ها می باشند. تجمع فلزات در خاک امکان ورود آنها به گیاهان و در نتیجه ریسک سلامت محصولات کشاورزی را افزایش می هند. هدف از این تحقیق بررسی اثر تنش فلز روی بر گیاه Pharagmites australis در شرایط گلخانه ای بوده است.
روش بررسی: آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور و سه تکرار انجام شد. میزان غلظت فلز روی در اندام های زیرزمینی و اندام های هوایی و خاک گلدان ها اندازه‌گیری شد.
یافته ها: نتایج آزمایش در شرایط گلخانه نشان داد با افزایش غلظت فلز روی در تیمارهای آزمایشی میزان جذب آن توسط بافت های زیرزمینی و اندام های هوایی گیاه افزایش می یابد هرچند تجمع چشم گیر روی در بافت های زیرزمینی بوده است و انتقال آن و تجمع در بافت های هوایی گیاه خیلی کمتر به دست آمده است.
بحث و نتیجه گیری: با جذب و تجمع فلزات در اندام های زیرزمینی، توانایی رشد گیاه نیز با تغییر ویژگی های فیزیولوژیک کاهش یافته است. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد افزایش غلظت روی در بافت‌های گیاه نی تالابی تحت تاثیر سطوح تنش این فلز تابع یک منحنی درجه دوم با ضرایب تباین بالای 90% بود که در سطح آماری 1 درصد معنی‌دار گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که نی تالابی گیاهی نسبتا مقاوم در برابر تنش فلز ضروری و کمیاب روی، دارای فاکتور انتقال پایین و ظرفیت بالایی برای تجمع فلز روی در ریشه خود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها