حذف سرب از خاک های آلوده توسط گیاه Pharagmites australis

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آلودگی و بیوتکنولوژی محیط زیست

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

10.22034/jest.2019.24174.3319

چکیده

زمینه و هدف: دفع فلزات سنگین طی فعالیت های انسانی، آلودگی بسیاری از خاک ها را به همراه داشته است و تجمع آن در گیاهان می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی حیوانات و انسان اثر‌گذار باشد. در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین، استفاده از گیاهانی که توانایی رشد، سازگاری و جذب فلزات را دارند، به عنوان یکی از روش‌های پاک سازی این خاک‌ها مطرح است،
روش بررسی: در تحقیق حاضر از گیاه نی تالابی برای جداسازی فلز سرب از خاک های آلوده در قالب تالاب مصنوعی استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور و سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل فلز سرب و سطوح مختلف غلظت سرب بودند.
یافته ها: نتایج آزمایش در شرایط گلخانه نشان داد با افزایش غلظت سرب در تیمارهای آزمایشی میزان جذب آن توسط بافت های زیرزمینی و اندام های هوایی گیاه افزایش می یابد هرچند تجمع فلزات در بافت های زیرزمینی چشم گیرتر بوده است و انتقال آن و تجمع در بافت های هوایی گیاه خیلی کمتر گزارش شده است. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد افزایش غلظت سرب در بافت‌های گیاه نی تالابی تحت تاثیر سطوح تنش این فلز تابع یک منحنی درجه دوم با ضرایب تباین بالای 90% و در سطح آماری 1 درصد معنی‌دار گردید.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نی تالابی گیاهی نسبتا مقاوم در برابر تنش فلز سنگین سرب، دارای فاکتور انتقال پایین و ظرفیت بالایی برای تجمع این فلز در ریشه خود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها