بررسی کیفیت و میزان آلودگی پساب حاصل از فرایند بازیافت ضایعات ام دی اف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

10.22034/jest.2020.30522.3893

چکیده

صنایع سلولزی از جمله صنایع مهم و اثرگذار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود. یکی از فعالیت هایی که به تازگی در این صنعت مورد توجه قرار گرفته، بازیافت ضایعات محصولات آن می باشد. با وجود مزایای بسیار زیاد بازیافت از نظر اقتصادی و زیست محیطی، این فرایند منجر به تولید پساب می شود که بررسی آلایندگی آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، کیفیت و میزان آلودگی پساب حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بازیافت ضایعات ام دی اف از دو روش مختلف هیدروترمال و حرارت دهی اهمیک استفاده شد. روش هیدروترمال در دمای 105 درجه و به مدت 150 دقیقه انجام شد و روش حرارت دهی اهمیک در دمای 100 درجه سانتی گراد و در دو زمان ( 2 و 4 دقیقه) انجام شد. مواد شیمیایی تشکیل دهنده ی پساب حاصل از بازیافت ضایعات ام دی اف از طریق آزمون کروموتوگرافی و طیف سنجی جرمی(GC/MS) مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین pH، BOD، COD، TDS و TSS هر سه نوع پساب بدست آمده اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که ترکیبات نیتروژن دار بیشترین مواد موجود در پساب روش هیدروترمال بودند و در پساب حاصل از روش اهمیک در هر دو زمان 2 و 4 دقیقه بیشترین مواد موجود را اسیدها تشکیل می دادند. پساب های حاصل دارای ترکیبات فنول کلرینه شده و تانن ها و مشتقات لیگنین بودند و مقدار BOD، COD و ترکیبات معلق در آن ها بیشتر از حد استاندرد بود.

کلیدواژه‌ها