ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور جنگلکاری و افزایش سطح جنگل با استفاده از عملگر گاما و AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 عضو گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی

4 کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی

5 گروه زراعت ،واحد لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، ایران

10.22034/jest.2020.30435.4019

چکیده

زمینه و هدف : بررسی توان اکولوژیک سرزمین به منظور افزایش سطح جنگلکاری از اهداف این بررسی می باشد.مواد وروشها : ابتدا نقشه های شیب، ارتفاع از سطح دریا، جهات جغرافیایی، دما، بارش، رطوبت، خاک، درصد تاج پوشش و شیب با رقومی کردن داده های دریافتی از سازمان ها و ادارات مربوطه آماده شدند. برای ارزیابی توان اکولوژیک توابع عضویت فازی استاندارد شد. در ادامه معیارهای مورد استفاده در ارزیابی بر اساس روش ارزیابی چند معیاره و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزار Expert choice اولویت بندی شدند و وزن نهایی مربوط به هر معیار تعیین شد . یافته ها : معیار ارتفاع از سطح دریا دارای بیشترین ارزش در معیارها بوده و معیار شیب دارای کمترین ارزش در معیارهاست. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که توان اکولوژیک باعامل های اکولوژیک به ویژه عامل های اقلیمی و فیزیوگرافی، رابطه مستقیم دارد . نتایج ارزیابی توان اکولوژیک برای جنگلکاری با عملگر AND نشان میدهد که5566 هکتار از منطقه در کلاسه با توان خیلی زیاد قرار دارد ونتایج ارزیابی توان اکولوژیک برای جنگلکاری با عملگر گاما نشان میدهد که 3098 هکتار از منطقه در کلاسه با توان خیلی زیاد قرار دارد . بحث و نتیجه گیری : با توجه به اینکه حدود 60 درصد از سطح منطقه مورد مطالعه از جنگل پوشیده شده است ، با توجه به نتایج ارزیابی توان اکولوژیک به منظور جنگل کاری این مطالعه می تواند در شناخت توان جنگلداری و در نتیجه توسعه جنگلداری در این منطقه مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها