پهنه‌بندی اقلیمی چغندرقند بر اساس خصوصیات خاک و عوامل اقلیمی (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران*(مسوول مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیایی طبیعی، اقلیم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jest.2020.28698.3741

چکیده

زمینه و هدف: در حال حاضر، کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌آید تا جایی که می‌توان گفت رشد اقتصادی کشور بدون رشد کشاورزی امکان‌پذیر نیست. هر محصول کشاورزی شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می‌طلبد، این تحقیق به منظور ارزیابی قابلیت‌های محیطی استان آذربایجان شرقی برای کاشت چغندرقند با استفاده از(ArcGis) انجام شد.
روش بررسی: داده‌های مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: بارندگی سالانه، بارندگی طول دوره رشد(مه تا اکتبر)، دمای سالانه، دمای طول دوره رشد، تبخیر، رطوبت نسبی، طول روز، روز بدون یخ‌بندان، ارتفاع، شیب، جهت و عمق خاک، با بهره‌گیری از نیاز رویشی(شرایط اقلیمی مطلوب) چغندرقند، لایه‌های اطلاعاتی تولید و هر سری از داده‌ها ارزش‌گذاری و طبقه‌بندی و با روش هم‌پوشانی در محیط GIS با هم ترکیب شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ارزیابی قابلیت محیطی کاشت چغندر قند در استان آذربایجان شرقی نقش داشته و از بین عوامل و عناصر اقلیمی نامبرده عامل بارش نقش مهمی ایفا می‌کند. لازم به ذکر است که در روش هم‌پوشانی عامل دما و بارش بیش‌ترین نقش را ایفا می‌کنند البته تأثیر بارش به مراتب بالاتر است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نهایی نشان‌دهنده این واقعیت هستند که عناصر و عوامل اقلیمی به‌صورت توام در فرآیند ارزیابی قابلیت‌های محیطی کاشت چغندرقند نقش موثری ایفا می‌نمایند. سهم هر کدام از عناصر و عوامل اقلیمی در طول دوره رشد گیاه زراعی مورد مطالعه یکسان نمی‌باشد. از طریق انطباق لایه‌های موثر در فرایند کاشت چغندرقند در محیط GIS، امکان شناسایی مناطق مناسب برای کاشت این گیاه زراعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها